Samodzielny Wojewódzki Publiczny Zespół Zakładów Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej im. dr Barbary Borzym w Radomiu

Regulamin praktyk

  1. Osoba zainteresowana odbyciem praktyk w Samodzielnym Wojewódzkim Publicznym Zespole Zakładów Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej im. dr Barbary Borzym w Radomiu lub szkoła/uczelnia, w której kształci się taka osoba, składa w Kancelarii podanie lub pismo, w którym określa proponowany zakres, czas oraz miejsce odbycia praktyki.
  2. Praktyki mogą rozpocząć się po uzyskaniu akceptacji Kierownictwa SWPZZPOZ w zakresie warunków i terminu praktyk oraz uiszczeniu opłaty zgodnie z Zarządzeniem nr 13/2021.
  3. Opiekunem praktyk może być osoba wyznaczona przez Kierownictwo SWPZZPOZ, pełniąca funkcję Kierownika/Ordynatora jednostki lub komórki organizacyjnej lub osoba zastępująca Kierownika/Ordynatora.
  4. Opiekuna praktyk grupowych, w szczególności odbywających się na mocy umowy ze szkołą/uczelnią, w braku innych ustaleń stron umowy, wskazuje szkoła/uczelnia oraz ponosi wszelkie koszty związane z powierzeniem opiekunowi prowadzenia i nadzorowania praktyk. Osoba wskazana na opiekuna podlega akceptacji Kierownictwa SWPZZPOZ.
  5. Odbycie praktyki potwierdza opiekun praktyk.
  6. Informacja o odbytej praktyce przekazywana jest do Działu Służb Pracowniczych.
  7. Rejestr zaświadczeń o odbytych praktykach prowadzi Dział Służb Pracowniczych.
  8. Osobami uprawnionymi do podpisywania zaświadczeń o odbytych praktykach są: Dyrektor SWPZZPOZ oraz jego Zastępcy.

Osoba odbywająca praktykę zobowiązana jest do posiadania ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków w okresie odbywania praktyki i udokumentowanie go polisą ubezpieczeniową wystawioną dla praktykanta lub szkoły/uczelni wyższej oraz inne dokumenty wymagane przez Kierownictwo SWPZZPOZ, w szczególności pozostające w związku z sytuacją epidemiologiczną.

Skip to content