Samodzielny Wojewódzki Publiczny Zespół Zakładów Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej im. dr Barbary Borzym w Radomiu

E-zdrowie dla Mazowsza

Projekt pod nazwą: „E-zdrowie dla Mazowsza”

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 oraz ze środków budżetu województwa mazowieckiego.

Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 znajdują się na stronie:
www.mazovia.eu

Samorząd Województwa Mazowieckiego zrealizował projekt własny pn.: „E – zdrowie dla Mazowsza” z 23 partnerami – podmiotami leczniczymi, dla których Województwo Mazowieckie jest podmiotem tworzącym lub właścicielem. Projekt ten był współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Priorytetu II „Przyspieszenie e-rozwoju Mazowsza”, Działania 2.1 „Przeciwdziałanie wykluczeniu informacyjnemu” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013.
Całkowita wartość projektu wyniosła 106 011 177,92 zł, z czego wydatki kwalifikowalne to 100 125 686,52 zł, w tym kwota dofinansowania z EFRR 85 106 833,54 zł, kwota dofinansowania z BP 14 017 596,11 zł oraz wkład własny Samorządu Województwa Mazowieckiego 1 001 257,82 zł.
Poziom dofinansowania wydatków kwalifikowalnych 99%.
Okres rzeczowej i finansowej realizacji projektu: od 1 stycznia 2012 r. do 30 września 2016 r.
Wydatki kwalifikowalne zostały poniesione do 31 grudnia 2015 r.
W projekcie brały udział następujące podmioty lecznicze:
1.Szpital Mazowiecki w Garwolinie Sp. z o.o.,
2.Specjalistyczny Szpital Wojewódzki w Ciechanowie,
3.Mazowiecki Szpital Specjalistyczny im. dr Józefa Psarskiego w Ostrołęce,
4.Wojewódzki Szpital Zespolony w Płocku,
5.Szpital Dziecięcy im. prof. dr med. Jana Bogdanowicza SP ZOZ w Warszawie,
6.Mazowieckie Specjalistyczne Centrum Zdrowia im. prof. Jana Mazurkiewicza w Pruszkowie,
7.Samodzielny Wojewódzki Publiczny Zespół Zakładów Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej im. dr Barbary Borzym w Radomiu,
8.Samodzielny Specjalistyczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej im. dr Teodora Dunina w Rudce,
9.Mazowieckie Centrum Leczenia Chorób Płuc i Gruźlicy w Otwocku,
10.Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego „Meditrans” Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Warszawie,
11.Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego w Płocku,
12.Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej „MEDITRANS OSTROŁĘKA” Stacja Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego w Ostrołęce,
13.Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej „RM-MEDITRANS” Stacja Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego w Siedlcach,
14.Wojewódzki Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej im. prof. Eugeniusza Wilczkowskiego w Gostyninie,
15.Mazowiecki Szpital Bródnowski w Warszawie Sp. z o.o.,
16.Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej im. Dzieci Warszawy w Dziekanowie Leśnym,
17.Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzki Szpital Zakaźny w Warszawie,
18.Samodzielny Wojewódzki Zespół Publicznych Zakładów Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej w Warszawie,
19.Mazowieckie Centrum Psychiatrii „Drewnica” Sp. z o.o.,
20.Mazowiecki Szpital Wojewódzki w Siedlcach Sp. z o.o.,
21.Mazowieckie Centrum Rehabilitacji „STOCER” Sp. z o.o.,
22.Mazowiecki Szpital Specjalistyczny Sp. z o.o. z siedzibą w Radomiu,
23.Centrum Leczniczo – Rehabilitacyjne i Medycyny Pracy ATTIS Sp. z o.o.
Celem głównym projektu było dostosowanie podmiotów leczniczych – partnerów projektu do wymogów ustawy z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia (Dz. U. z 2016 r. Nr 1535 z póź. zm.).
Realizacja projektu miała na celu zapewnienie bezpiecznego i zgodnego z prawem wytwarzania, przechowywania oraz przekazywania dokumentów medycznych pomiędzy podmiotami leczniczymi dla których Województwo Mazowieckie jest podmiotem tworzącym lub właścicielem.
Oprócz celu głównego zostały osiągnięte następujące opisowe cele:
1)stworzono możliwość sprawowania pełnego nadzoru właścicielskiego poprzez zbieranie jednolitych danych on line z systemów informatycznych szpitali, które muszą spełniać zasadę interoperacyjności,
i komplementarności,
2)poprawiono bezpieczeństwo danych znajdujących się w obszarze opieki zdrowotnej,
3)wdrożono nowoczesne technologie ICT dla personelu medycznego wykorzystującego technologie informatyczne w codziennej pracy.
Realizując cele wdrożono repozytorium elektronicznej dokumentacji medycznej (EDM) w warstwie lokalnej oraz regionalnej u 23 podmiotów leczniczych działających na terenie Województwa Mazowieckiego, dla których podmiotem tworzącym lub właścicielem jest Województwo Mazowieckie.
Każdy Partner będzie zarządzał procesem tworzenia i gromadzenia EDM, przy jednoczesnym wdrożeniu mechanizmów synchronizacji zawartości repozytorium EDM do warstwy regionalnej.
Za pomocą specjalnie przygotowanych mechanizmów eksportu na poziomie lokalnym u danego PP istnieje możliwość przesyłania elektronicznej dokumentacji z sytemu SSI do Lokalnego Repozytorium Elektronicznej Dokumentacji Medycznej (LREDM).
Następnie dokumenty te za pomocą Szyny danych mogą być przesyłane do Regionalnego Repozytorium Elektronicznej Dokumentacji Medycznej (RREDM), które znajdują się w warstwie regionalnej.
W RREDM znajdują się dwa elementy:
– Regionalny System EDM, jako zbiór dokumentacji medycznej generowanej i rejestrowanej w postaci elektronicznej (cyfrowej),
– Repozytorium Wspólne EDM, gdzie przechowywane mogą być kopie zapasowe LREDM dla wszystkich PP.
W ramach struktur LREDM oraz RREDM funkcjonuje CA (Centrum Autoryzacji) jako narzędzie informatyczne do wydawania i przechowywania podpisów elektronicznych niekwalifikowanych.
Na poziomie lokalnym CA będzie umożliwiało podpisywanie przez użytkownika z danego PP wszystkich dokumentów elektronicznej dokumentacji i umieszczane ich w LREDM i RREDM.

Skip to content