Samodzielny Wojewódzki Publiczny Zespół Zakładów Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej im. dr Barbary Borzym w Radomiu

Oddział Leczenia Zaburzeń Nerwicowych, Zaburzeń Osobowości i Odżywiania

Kierownik Oddziału: specjalista psychiatra lek. med. Izydor Wysocki.

Oddział Leczenia Zaburzeń Nerwicowych, Zaburzeń Osobowości i Odżywiania w Radomiu specjalizuje się w leczeniu osób, u których stwierdzono:

– zaburzenia nerwicowe, związane ze stresem i pod postacią somatyczną (F40-F48), takie jak m.in.:

• agorafobia,
• fobia społeczna,
• zaburzenie lękowe z napadami lęku,
• zaburzenie lękowe uogólnione,
• zaburzenie depresyjne i lękowe mieszane,
• zaburzenie obsesyjno-kompulsyjne (nerwica natręctw),
• zaburzenie stresowe pourazowe (m.in. po gwałcie, wypadku z ofiarami, ciężkim zranieniu),
• zaburzenia adaptacyjne (m.in. po śmierci osoby bliskiej, rozwodzie, utracie pracy, mobbingu),
• zaburzenie somatyzacyjne (m.in. różnorodne bóle mimo prawidłowych wyników badań),

– specyficzne zaburzenia osobowości (F60), takie jak m.in.:

• osobowość chwiejna emocjonalnie (typ borderline lub typ impulsywny),
• osobowość anankastyczna,
• osobowość lękliwa,
• osobowość zależna lub inne,

– zaburzenia osobowości mieszane i inne (F61),

– zaburzenia odżywiania (F50), takie jak m.in.:

• jadłowstręt psychiczny (wymagane BMI powyżej 14,5 kg/m2 i zdolność do samoobsługi),
• bulimia psychiczna

oraz opisane w Wytycznych opracowanych przez Ekspertów pod patronatem Polskiego Towarzystwa Badań nad Otyłością i innych ( z 2020r.), zaburzenia odżywiania należące do przyczyn nadwagi lub otyłości:
• zespół kompulsywnego jedzenia
• zespół nocnego jedzenia
• nałogowe jedzenie

W powyższych Wytycznych (opublikowanych w Nutrition, Obesity&Metabolic Surgery 2020;6,2:1-13) podano także kryteria diagnostyczne jedzenia pod wpływem emocji.
Leczenie w Oddziale jest bezpłatne – w ramach kontraktu z NFZ.
Przyjmujemy pacjentów w wieku od 18 do 65 lat, z całego kraju. Oddział jest całodobowy, posiada 25 łóżek szpitalnych.
W zależności od rozpoznania i nasilenia objawów chorobowych leczenie trwa od 8 do 12 tygodni, a w przypadku zaburzeń osobowości trwa 24 tygodnie.
Stosujemy psychoterapię grupową i indywidualną w zintegrowanym podejściu psychodynamicznym i poznawczo-behawioralnym. Psychoterapia grupowa i indywidualna są podstawowymi metodami leczenia w naszym Oddziale.

Psychoterapia grupowa

W psychoterapii grupowej terapeuta uruchamia procesy leczenia u wszystkich osób w grupie. Pacjent doświadcza akceptacji i wsparcia ze strony psychoterapeuty i grupy. Jest zachęcany do ujawniania tłumionych emocji. Odkrywa jak jego, często urazowe i lękowe doświadczenia życiowe, zwłaszcza w dzieciństwie i w wieku młodzieńczym, spowodowały zaburzenia przeżywania i zachowania. Odkrywa przyczyny wystąpienia lęku, depresji, natręctw, bezsenności, niskiej samooceny, wybuchów gniewu, impulsywności, samouszkodzeń, zmienności nastroju, nieśmiałości, bezradności, uporczywych dolegliwości somatycznych (mimo prawidłowych wyników badań) lub zaburzeń odżywiania. Zaczyna rozumieć uczucia i zachowanie innych osób. Uczy się rozwiązywania konfliktów. Poznaje swoje mocne i słabe strony. Psychoterapeuta kształtuje i wspiera ten proces odpowiednimi technikami terapeutycznymi. Mobilizuje do wypróbowywania w grupie i poza nią alternatywnych sposobów reagowania, myślenia i zachowania. Pacjent zachęcany jest do formułowania planów na przyszłość i ich omawiania w grupie. Zmiana sposobu myślenia, przeżywania emocji i zachowania powoduje pozytywne zmiany w osobowości oraz ustąpienie lub zmniejszenie nasilenia dolegliwości. Przynosi także poprawę relacji z rodziną i z innymi ludźmi. Pacjent zaczyna konstruktywnie rozwiązywać problemy i realizować plany życiowe.

Psychoterapia indywidualna

Psychoterapia indywidualna jest formą leczenia opierającą się na relacji terapeutycznej między terapeutą i pacjentem. Przy akceptującej postawie terapeuty ma on możliwość ujawniania i analizowania swoich emocji i konfliktów. Odreagowanie emocji przez pacjenta powoduje zmniejszenie u niego dokuczliwego wewnętrznego napięcia. Terapeuta zachęca do przyglądania się relacjom z matką, ojcem i innymi ważnymi osobami. Pobudza do analizowania dawnych i aktualnych przeżyć i wydarzeń oraz ich wpływu na wystąpienie przykrych objawów i problemów w funkcjonowaniu w życiu. Pacjent zaczyna dostrzegać także wpływ własnych postaw na ich utrzymywanie się. Oddziaływania terapeuty prowadzą do zmian przeżywania, postaw i zachowań, w wyniku czego u pacjenta dochodzi do korzystnych zmian w osobowości oraz ustąpienia lub zmniejszenia nasilenia dolegliwości. Poprawie ulega również funkcjonowanie w rodzinie, w szkole, w związku i w pracy. Pacjent lepiej radzi sobie w sytuacjach trudnych. Zaczyna z powodzeniem realizować swoje plany życiowe.

Inne formy leczenia stosowane w naszym Oddziale:

W programie grupowych zajęć terapeutycznych w Oddziale są także formy leczenia, które ułatwiają pacjentom wyrażanie emocji, mówienie o sobie, zrozumienie własnych problemów. Są to między innymi:

• psychodrama – to metoda terapii, w której członkowie grupy terapeutycznej biorą udział w odgrywaniu ról w scenach dotyczących ich własnych problemów lub problemów istotnych dla grupy. Daje to pacjentowi możliwość wyrażenia lęku, smutku i złości oraz ponownego przeżycia bolesnych wydarzeń ze swojego życia, ale tym razem w bezpiecznych warunkach. W efekcie pacjent uzyskuje większe zrozumienie siebie i innych oraz uczy się nowych zachowań i wprowadza korzystne zmiany w swoim życiu,

• psychorysunek – jest to metoda, w której za pomocą rysunków pacjent wyraża swoje uczucia i przekonania o własnej osobie, innych ludziach i świecie, które trudno byłoby mu wyrazić słowami. Tematy psychorysunku są opracowane przez psychoterapeutów. Należy podkreślić, że w tej metodzie nie są wymagane uzdolnienia do rysowania,

• społeczność terapeutyczna – Oddział zorganizowany jest na zasadach społeczności terapeutycznej, którą tworzą pacjenci i personel. Co tydzień na zebraniu społeczności wybierany jest samorząd pacjentów, który organizuje życie pacjentów w Oddziale. Odpowiada m.in. za prowadzenie gimnastyki porannej, zajęć rekreacyjnych, wieczorków tanecznych, wyjść do muzeów, kin i teatru. Pomaga też pacjentom w pokonywaniu różnych trudności oraz w rozwiązywaniu konfliktów między nimi. W sprawach trudnych lub nietypowych członkowie samorządu kontaktują się z personelem. Po tygodniu samorząd składa sprawozdanie ze swojej pracy oraz przygotowuje charakterystyki pacjentów,

• trening autogenny Schultza – jest metodą łączącą autosugestię z ćwiczeniami funkcji cielesnych i wegetatywnych, co doprowadza do zmniejszenia nasilenia lub nawet ustąpienia niektórych zaburzeń czynnościowych. Daje to pacjentowi doświadczenie kontroli nad tym co się z nim dzieje. Ponadto, początkowe ćwiczenia o charakterze relaksującym powodują u pacjenta redukcję napięcia i niepokoju,

• psychoedukacja – polega na przekazywaniu wiedzy o zależnościach psychicznego funkcjonowania człowieka w różnych warunkach społecznych. Pacjentom przekazywana jest wiedza na temat przyczyn zaburzeń nerwicowych i zaburzeń osobowości oraz zaburzeń odżywiania i sposobów ich leczenia. Ponadto przekazywana jest wiedza m.in. o prawidłowej komunikacji interpersonalnej, sposobach rozwiązywania konfliktów, asertywności i sposobach radzenia sobie w sytuacjach trudnych.

Farmakoterapia

Farmakoterapię stosujemy w razie wskazań m.in. przy dużym nasileniu objawów.

Leczenie zaburzeń odżywiania

W Oddziale stosowana jest także kompleksowa terapia zaburzeń odżywiania ( jadłowstrętu psychicznego, bulimii psychicznej, zespołu kompulsywnego jedzenia, zespołu nocnego jedzenia i innych):

• psychoterapia indywidualna;
• psychoterapia grupowa;
• terapia behawioralna;
• psychodrama;
• psychorysunek;
• trening autogenny Schultza;
• edukacja na temat przyczyn, objawów, przebiegu i powikłań somatycznych oraz leczenia;
• leczenie dietetyczne;
• farmakoterapia;
• społeczność terapeutyczna.

Uwaga: u pacjentów z jedzeniem pod wpływem emocji oraz takimi zaburzeniami odżywiania, jak zespół kompulsywnego jedzenia, zespół nocnego jedzenia i nałogowe jedzenie, z nadwagą lub otyłością, prowadzimy edukację dotyczącą zmiany nawyków żywieniowych i aktywności fizycznej. Ponadto, oprócz psychoterapii i farmakoterapii, stosujemy leczenie dietetyczne i stopniowo zwiększamy poziom aktywności fizycznej pacjentów. U osób z nałogowym jedzeniem oraz ze współwystępującymi np. zaburzeniami depresyjno – lękowymi lub zaburzeniami osobowości, przed skierowaniem do naszego Oddziału, wskazane jest najpierw leczenie w poradni (lub w oddziale) terapii uzależnień behawioralnych.

Postępowanie diagnostyczne po przyjęciu do Oddziału

Oprócz badania psychiatrycznego i badania psychologicznego oraz przeprowadzonego przez dietetyka wywiadu żywieniowego i badań antropometrycznych, wykonujemy badania laboratoryjne i inne badania diagnostyczne zgodnie z obowiązującymi standardami.
Korzystamy z konsultacji specjalisty chorób wewnętrznych, hipertensjologa, kardiologa, endokrynologa, gastroenterologa, ginekologa, ortopedy, neurologa, specjalisty rehabilitacji medycznej, okulisty i innych.

Kwalifikacja do leczenia w Oddziale Leczenia Zaburzeń Nerwicowych, Zaburzeń Osobowości i Odżywiania:

1/ Po uzyskaniu skierowania do Oddziału od lekarza psychiatry lub lekarza rodzinnego należy telefonicznie uzgodnić termin kwalifikacji do leczenia w Oddziale za pośrednictwem sekretariatu Oddziału tel: (48) 332-45-81.
2/ W czasie kwalifikacji lekarz psychiatra z Oddziału przeprowadza badanie psychiatryczne pacjenta oraz sprawdza jego motywację do leczenia. Pacjent informowany jest o z zasadach leczenia w Oddziale. Ustalane są także oczekiwania pacjenta wobec terapii.
3/ Pacjenci z zaburzeniami odżywiania, skierowani do naszego Oddziału, w czasie kwalifikacji podpisują kontrakt terapeutyczny dla osób z zaburzeniami odżywiania.

Przeciwwskazania do leczenia w Oddziale Leczenia Zaburzeń Nerwicowych, Zaburzeń Osobowości i Odżywiania:

– aktualnie występujące myśli samobójcze,
– organiczne zaburzenia psychiczne,
– zaburzenia psychotyczne,
– osobowość dyssocjalna i osobowość paranoiczna,
– otyłość II stopnia z powikłaniami o nasileniu umiarkowanym lub ciężkim,
– nie przyjmujemy także pacjentów kwalifikujących się do chirurgicznego leczenia otyłości tj. osób u których leczenie zachowawcze nie przyniosło oczekiwanych efektów, BMI wynosi 40 kg/m2 lub więcej oraz osób z BMI w przedziale 35-40 kg/m2 ze współistniejącymi powikłaniami otyłości o umiarkowanym lub ciężkim nasileniu,
– aktywne uzależnienie od alkoholu lub innych substancji psychoaktywnych,
– aktualny konflikt z prawem lub poważniejszy konflikt z prawem w przeszłości.

Uwaga: przyjęcie osoby ze współwystępującym uzależnieniem od alkoholu i/lub innych substancji psychoaktywnych możliwe jest po odbyciu leczenia odwykowego i pod warunkiem utrzymywania abstynencji.

Dane kontaktowe:
Oddział Leczenia Zaburzeń Nerwicowych, Zaburzeń Osobowości i Odżywiania
ul. Krychnowicka 1
26-607 Radom
e-mail:nerwice@szpitalpsychiatryczny.radom.pl
Kierownik Oddziału: tel: +48 (48) 332 45 81
Dyżurka pielęgniarek: tel: +48 (48) 332 46 29
Oddział znajduje się w strukturze:
Samodzielnego Wojewódzkiego Zespołu Zakładów Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej
w Radomiu – adres jak wyżej.
e-mail:szpital@szpitalpsychiatryczny.radom.pl

Skip to content