Samodzielny Wojewódzki Publiczny Zespół Zakładów Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej im. dr Barbary Borzym w Radomiu

Promocja idei dawstwa i transplantacji

Zarząd Województwa Mazowieckiego we współpracy ze Stowarzyszeniem Polska Unia Medycyny Transplantacyjnej przygotował kampanię edukacyjna w zakresie promocji idei dawstwa i transplantacji – „Daj życie- program zwiększenia liczby pobrań wielonarządowych w województwie mazowieckim”. Spot dostępny jest pod adresem: https://zdrowemazowsze.mazovia.pl/aktualnosci/ruszyla-kampania-edukacyjna-w-zakresie-promocji-idei-dawstwa-i-transplantacji


 • admin
 • 14 sierpnia 2022

Rozpoczęcie głosowania na projekty w Budżecie Obywatelskim Mazowsza 2022

Już 8 czerwca rusza głosowanie w Budżecie Obywatelskim Mazowsza (BOM). Do trzeciej edycji mieszkańcy zgłosili w sumie 329 projektów. Pozytywną ocenę otrzymały 174, w tym 27 z radomskiej puli podregionalnej. Na realizację zwycięskich projektów samorząd Mazowsza przeznaczył 25 mln zł. To mieszkańcy regionu radomskiego zdecydują, które projekty zostaną zrealizowane w tegorocznej edycji. Głosowanie na stronie https://bom.mazovia.pl/ potrwa do 30 czerwca.

Pliki do pobrania


 • admin
 • 08 czerwca 2022

Międzynarodowy Dzień Pielęgniarki

Międzynarodowy Dzień Pielęgniarki, przypadający 12 maja,  był doskonałym Dniem na podziękowanie Pielęgniarkom i Pielęgniarzom zatrudnionym w Samodzielnym Wojewódzkim Publicznym Zespole Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej im. dr Barbary Borzym w Radomiu, za pracę i uznanie ich doniosłej roli w zespole terapeutycznym. Życzenia pomyślności w życiu zawodowym oraz osobistym przekazał, na ręce Pielęgniarek Oddziałowych/Koordynujących oraz ich Zastępczyń,  Mirosław Ślifirczyk –  Dyrektor Szpitala wraz ze zastępcami: Ireneuszem Frysiakiem – Zastępcą Dyrektora ds. Lecznictwa i Adamem Kosiorem – Zastępcą Dyrektora ds Administracyjno Eksploatacyjnych oraz Bożeną Kosińską –  Pielęgniarką Naczelną.


 • admin
 • 30 maja 2022

Pomieszczenia do wynajęcia

Samodzielny Wojewódzki Publiczny Zespół Zakładów Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej w Radomiu, ul. Krychnowicka 1 ogłasza przetarg na wynajem pomieszczeń w Radomiu przy ul. Krychnowickiej 1 o powierzchni 40 m2 z przeznaczeniem na prowadzenie działalności usługowo – handlowej.

Pliki do pobrania


 • admin
 • 14 lutego 2022

Regulamin praktyk

 1. Osoba zainteresowana odbyciem praktyk w Samodzielnym Wojewódzkim Publicznym Zespole Zakładów Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej im. dr Barbary Borzym w Radomiu lub szkoła/uczelnia, w której kształci się taka osoba, składa w Kancelarii podanie lub pismo, w którym określa proponowany zakres, czas oraz miejsce odbycia praktyki.
 2. Praktyki mogą rozpocząć się po uzyskaniu akceptacji Kierownictwa SWPZZPOZ w zakresie warunków i terminu praktyk oraz uiszczeniu opłaty zgodnie z Zarządzeniem nr 13/2021.
 3. Opiekunem praktyk może być osoba wyznaczona przez Kierownictwo SWPZZPOZ, pełniąca funkcję Kierownika/Ordynatora jednostki lub komórki organizacyjnej lub osoba zastępująca Kierownika/Ordynatora.
 4. Opiekuna praktyk grupowych, w szczególności odbywających się na mocy umowy ze szkołą/uczelnią, w braku innych ustaleń stron umowy, wskazuje szkoła/uczelnia oraz ponosi wszelkie koszty związane z powierzeniem opiekunowi prowadzenia i nadzorowania praktyk. Osoba wskazana na opiekuna podlega akceptacji Kierownictwa SWPZZPOZ.
 5. Odbycie praktyki potwierdza opiekun praktyk.
 6. Informacja o odbytej praktyce przekazywana jest do Działu Służb Pracowniczych.
 7. Rejestr zaświadczeń o odbytych praktykach prowadzi Dział Służb Pracowniczych.
 8. Osobami uprawnionymi do podpisywania zaświadczeń o odbytych praktykach są: Dyrektor SWPZZPOZ oraz jego Zastępcy.

Osoba odbywająca praktykę zobowiązana jest do posiadania ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków w okresie odbywania praktyki i udokumentowanie go polisą ubezpieczeniową wystawioną dla praktykanta lub szkoły/uczelni wyższej oraz inne dokumenty wymagane przez Kierownictwo SWPZZPOZ, w szczególności pozostające w związku z sytuacją epidemiologiczną.


 • admin
 • 10 stycznia 2022

Zarządzenie nr 13/2021

ZARZĄDZENIE NR 13/2021

z dnia 9 czerwca 2021 R.

DYREKTORA SAMODZIELNEO WOJEWÓDZKIEGO PUBLICZNEGO ZESPOŁU ZAKŁADÓW PSYCHIATRYCZNEJ OIEKI ZDROWOTNEJ IM. DR. B.BORZYM W RADOMIU

w sprawie odbywania praktyk w SWPZZPOZ w Radomiu

 Na podstawie art. 3 ust. 3 Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t.j. Dz.U. z 2021 r.,poz. 711) oraz art. 107 ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t.j. Dz.U. z 2021 r., poz. 478) oraz art. 120 ust. 2 i art. 121 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (t.j.Dz.U. z 2020 r., poz. 910), a także § 10 pkt. 3 Statutu Samodzielnego Wojewódzkiego Publicznego Zespołu Zakładów Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej im. dr Barbary Borzym w Radomiu przyjętego Uchwałą nr 154/17 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 27 września 2017 r. w sprawie nadania statutu  Samodzielnego Wojewódzkiego Publicznego Zespołu Zakładów Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej im. dr Barbary Borzym w Radomiu zarządza się, co następuje:

 1. Ustalam opłatę za odbywanie zajęć praktycznej nauki zawodu w kwocie brutto:
 • 150 zł – do 50 godzin zajęć za 1 osobę,
 • 290 zł – od 51 do 100 godzin zajęć za 1 osobę,
 • 420 zł – od 101 do 150 godzin zajęć za 1 osobę,
 • 550 zł – od 151 do 200 godzin zajęć za 1 osobę,
 • 2,50 zł – za każdą rozpoczętą godzinę powyżej 200 godzin zajęć za 1 osobę.
 1. Opłata, o której mowa w ust. 1 wnoszona będzie przed rozpoczęciem odbywania praktyk i stanowić będzie pokrycie kosztów poniesionych przez SWPZZPOZ
  w Radomiu w związku z odbywana praktyką.
 2. Osoby zatrudnione w SWPZZPOZ w Radomiu są zwolnione z opłaty, o której mowa w ust. 1, a odbycie praktyk odbywać się będzie poza godzinami pracy.

Zasady odbywania praktyk określa Regulamin Praktyk stanowiący załącznik do niniejszego Zarządzenia.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

Traci moc Zarządzenie Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej im. dr Barbary Borzym w Radomiu nr 4/2012 z dnia 2 stycznia 2021 r. w sprawie odbywania praktyk w SWPZZPOZ w Radomiu.


 • admin
 • 09 stycznia 2022

Dzień wolny

Dzień 14.01.2022r. dla pracowników SWPZZPOZ jest dniem wolnym od pracy.


 • admin
 • 07 stycznia 2022

Dzień wolny

Dzień 24.12.2021r. dla pracowników SWPZZPOZ jest dniem wolnym od pracy.


 • admin
 • 03 stycznia 2022
Skip to content