Samodzielny Wojewódzki Publiczny Zespół Zakładów Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej im. dr Barbary Borzym w Radomiu

Poradnia Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia

p.o. kierownik – Jacek Kosiec – spec. terapii uzależnień w procesie certyfikacji
26-600 Radom ul. Reja 30
tel: (48) 363-19-93

Poradnia Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia realizująca następujące porady, w tym:

  • poradę lub wizytę diagnostyczną- porada lub wizyta rozpoczynająca lub weryfikująca proces diagnostyczno – terapeutyczny, dotycząca także osób współuzależnionych i obejmująca: zebranie wywiadu od świadczeniobiorcy i rodziny, ocenę stanu psychicznego i somatycznego, niezbędne badanie psychologiczne, niezbędne badania diagnostyczne, w tym laboratoryjne, ustalenie rozpoznania i planu terapeutycznego;
  • porada lub wizyta terapeutyczna– porada lub wizyta, dotycząca także osób współuzależnionych i obejmująca: ocenę stanu psychicznego, ocenę przebiegu leczenia, wsparcie psychologiczne, działania edukacyjne, oddziaływania interwencyjne;
  • porada lub wizyta lekarska- kolejna porada lub wizyta lekarza kontynuująca leczenie według ustalonego planu terapeutycznego, dotycząca także osób współuzależnionych i obejmująca: ocenę stanu psychicznego i somatycznego, ocenę przebiegu i postępów leczenia, niezbędne kontrolne badania diagnostyczne, w tym laboratoryjne;
  • wizyta instruktora terapii uzależnień- wizyta kontynuująca leczenie według ustalonego planu terapeutycznego, dotycząca także osób współuzależnionych i obejmująca: ocenę postępu leczenia, realizację zadań zaplanowanych w indywidualnym planie leczenia, niezbędne skierowania na konsultacje do specjalisty psychoterapii uzależnień, psychologa lub lekarza, w razie potrzeby, działania informacyjno – motywacyjne na wstępnym etapie kontaktu świadczeniobiorcy z placówką przed ustaleniem diagnozy i indywidualnego planu leczenia;
  • sesje psychoterapii indywidualnej i grupowej stanowiące element ustalonego planu leczenia, nastawione na przepracowanie podstawowych problemów i trudności świadczeniobiorców, prowadzona według określonej metody; możliwe jest udzielanie świadczenia w programach pogłębionych, obejmujących leczenie zaburzeń emocjonalnych, u osób uzależnionych lub współuzależnionych.
Skip to content