Samodzielny Wojewódzki Publiczny Zespół Zakładów Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej im. dr Barbary Borzym w Radomiu

Klauzula monitoring wizyjny

Zgodnie z art. 13 ust. p. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej –  „RODO”) Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016,  informuję, że:

1. Administratorem Pani, Pana, Państwa, danych osobowych w postaci wizerunku jest Samodzielny Wojewódzki Publiczny Zespół Zakładów Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej z siedzibą 26-607 Radom ul. Krychnowicka 1 tel. 048 3324504, e-mail sekretariat@szpitalpsychiatryczny.radom.pl. – dalej Szpital.

Inspektorem Ochrony Danych jest Ryszard Bryś  tel. 3324562 w. 562 e-mail ochronadanych@szpitalpsychiatryczny.radom.pl

2. Pani, Pana, Państwa, dane   osobowe w postaci wizerunku zarejestrowanego przez monitoring przetwarzane są w celu:  

a) zapewnienie bezpieczeństwa   pracownikom Szpitala oraz osobom przebywającym na monitorowanym terenie,

b) ochrona mienia Szpitala,

c) nadzór nad pacjentami znajdującymi się w Szpitalu.

3. podstawa prawna:

art. 6 ust. 1 lit. c, d) oraz art. 9 ust. 2 lit. f) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego

przepływu takich danych (ogólne rozporządzenie o ochronie danych),

– art. 22   Kodeksu pracy (tj.: Dz.U. z 2019 r., poz. 1040),

– art.23a ustawy z dn.15 kwietnia 2011 o działalności leczniczej,

– Regulamin Funkcjonowania Systemu Monitoringu Wizyjnego w Samodzielnym Wojewódzkim Publicznym Zespole     Zakładów Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej  w Radomiu.

4. Zapis z systemu monitoringu może być udostępniony na podstawie pisemnego wniosku, za zgodą Dyrektora Szpitala:

a. uprawnionym organom (np. Policja, Prokuratura, sądy) w zakresie realizowanych przez nie postępowań,

b. innym podmiotom – w przypadku wykazania przez nie istnienia interesu prawnego w udostępnieniu,

c. osobie fizycznej będącej obiektem zdarzenia zarejestrowanego przez monitoring wizyjny – w uzasadnionym przypadku, o ile nie narusza to praw i wolności innych osób.

5. Dane z monitoringu będą przetwarzane wyłącznie dla celów dla jakich zostały zebrane i przechowywane przez okres do nadpisania nie dłużej niż 3 miesiące od dnia nagrania, chyba że znajdą zastosowanie przepisy szczególne określające inny termin przechowywania. 6. Przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do Prezesa UODO (  adres: Urzędu Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00 – 193 Warszawa) jeżeli dane osobowe w postaci wizerunku  przetwarzane są niezgodnie z prawem.

Skip to content