Samodzielny Wojewódzki Publiczny Zespół Zakładów Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej im. dr Barbary Borzym w Radomiu

Klauzula Pomoc Społeczna

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: Rozporządzenie) informuję, iż:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest SAMODZIELNY WOJEWÓDZKI ZESPÓŁ ZAKŁADÓW PSYCHIATRYCZNEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ im. dr Barbary Borzym w RADOMIU 26-607 RADOM ul. Krychnowicka 1 tel. 3324504 e-mail sekretariat@szpitalpsychiatryczny.radom.pl

2. Inspektorem ochrony danych w Samodzielnym Wojewódzkim Zespole Zakładów Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej jest Ryszard Bryś tel. 3324562 w 562 e-mail: ochronadanych@szpitalpsychiatryczny.radom.pl

3. Dane osobowe dotyczące Panią/Pana pozyskiwane są na podstawie art. 107 Ustawy o Pomocy Społecznej, Ustawy z 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1383, z późn. zm.), Ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2020 r., poz. 426, ze zm.), Ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników.

4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przyznania świadczeń z pomocy społecznej oraz ZUS/KRUS na podstawie Ustawy z dn. 12.03.2004r. o pomocy społecznej ( tj. Dz. U. z 2017r. poz. 1769 z późn. zm.), oraz Ustawy z 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1383, z późn. zm.), Ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2020 r., poz. 426, ze zm.),Ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników.

5. Dane osobowe dotyczące osób ubiegających się o świadczenia ZUS/KRUS oraz z pomocy społecznej lub korzystających z tych świadczeń oraz form udzielanej pomocy przekazywane są do GOPS, MOPS, KRUS, ZUS, Sądu, Miejskiego/Powiatowego Zespółu ds. Orzekania o Niepełnosprawności – zgodnie z Ustawą z dn. 12.03.2004r. o pomocy społecznej, Ustawą z 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, Ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2020 r., poz. 426, ze zm.),Ustawą z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników.

6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.

7. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora przez okres wynikający z procedury obowiązującej w trakcie gromadzenia niezbędnych dokumentów a następnie przekazywane właściwym instytucjom oraz ośrodkom pomocy społecznej.

8. przysługuje Pani/Panu:

a. prawo dostępu do treści danych osobowych Pani/Pana dotyczących;

b. prawo do sprostowania danych osobowych Pani/Pana dotyczących;

c. prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych Pani/Pana dotyczących;

d. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych Pani/Pana dotyczących;

e. w przypadkach, w których przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych odbywa się na podstawie art. 6 ust.1 lit. a) lub art. 9 ust.2 lit. a) Rozporządzenia, to jest na podstawie zgody na przetwarzanie danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

9. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;

10. podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymagane dla prowadzenia jej/jego dokumentacji zgodnie z Ustawą o pomocy społecznej z dn.12.03.2004r. ( tj. Dz. U. z 2017r. poz. 1769 z późn. zm.) , Ustawą z 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, Ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2020 r., poz. 426, ze zm.), Ustawą z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników.

Skip to content