Samodzielny Wojewódzki Publiczny Zespół Zakładów Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej im. dr Barbary Borzym w Radomiu

Klauzula dla pracowników

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: Rozporządzenie) informuję, iż:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest:
         SAMODZIELNY WOJEWÓDZKI ZESPÓŁ ZAKŁADÓW PSYCHIATRYCZNEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ im. dr Barbary Borzym w RADOMIU
         26-607 RADOM
         ul. Krychnowicka 1
         tel. 3324504 e-mail: sekretariat@szpitalpsychiatryczny.radom.pl.
2. Inspektorem ochrony danych w Samodzielnym Wojewódzkim Zespole Zakładów Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej jest Ryszard Bryś tel. 483324562 e-mail: ochronadanych@szpitalpsychiatryczny.radom.pl.
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji umowy o pracę w Samodzielnym Wojewódzkim Zespole Zakładów Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej w Radomiu. 
4. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego.
5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z przepisów prawa, 6. Przysługuje Pani/Panu:
a. prawo dostępu do treści danych osobowych Pani/Pana dotyczących – na podstawie art. 15 Rozporządzenia;
b. prawo do sprostowania danych osobowych Pani/Pana dotyczących – na podstawie art. 16 Rozporządzenia;
c. prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych Pani/Pana dotyczących – na podstawie art. 18 Rozporządzenia;
d. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych Pani/Pana dotyczących – na    podstawie art. 21 Rozporządzenia;
e. w przypadkach, w których przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych odbywa się na podstawie art. 6 ust.1 lit. a) lub art. 9 ust.2 lit. a) Rozporządzenia, to jest na podstawie zgody na przetwarzanie danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
7. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
8. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymagane dla wykonania umowy o zatrudnieniu. Jest Pani/Pan zobowiązana/y do ich podania a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości zawarcia umowy o pracę.
9. Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania.

Skip to content