Samodzielny Wojewódzki Publiczny Zespół Zakładów Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej im. dr Barbary Borzym w Radomiu

Procedury przyjęcia

1. Oddziały

Oddziały psychiatryczne, Oddział Psychosomatyczny, Odział Leczenia Zaburzeń Nerwicowych, Zaburzeń Osobowości i Odżywiania, Oddział Leczenia Alkoholowych Zespołów Abstynencyjnych (detoksykacyjny), Oddział Terapii Uzależnienia od Alkoholu:

 • Skierowanie do szpitala psychiatrycznego wydawane jest przez lekarza, na podstawie uprzedniego osobistego zbadania pacjenta, w dniu badania, a jego ważność wygasa po upływie 14 dni (ważność skierowania przedłuża oczekiwanie na przejęcie, jeżeli wpis na listę nastąpi do 14 dni po wystawieniu skierowania). Do szpitala psychiatrycznego pacjenci kierowani są także na mocy postanowienia sądu.
 • W nagłych przypadkach pacjent z zaburzeniami psychicznymi może być przyjęty do szpitala psychiatrycznego bez skierowania, po uprzednim osobistym zbadaniu go przez lekarza izby przyjęć.

Dokumenty potrzebne w dniu przyjęcia na oddziały:

 • Skierowanie do szpitala.
 • Dowód osobisty.

Oddział Rehabilitacji Neurologicznej:

Świadczenia rehabilitacji neurologicznej, realizowane w warunkach stacjonarnych, udzielane są świadczeniobiorcom, którzy ze względu na kontynuację leczenia wymagają stosowania kompleksowych świadczeń rehabilitacyjnych oraz całodobowego nadzoru lekarskiego i pielęgniarskiego.

Lekarz oddziału rehabilitacji neurologicznej dokonuje kwalifikacji na podstawie skierowania i dokumentacji medycznej oraz po ocenie stanu zdrowia.

Podstawą do wpisania na listę oczekujących do Oddziału Rehabilitacji Neurologicznej jest skierowanie od lekarza specjalisty, pracującego w ramach kontraktu z NFZ:

Skierowanie do oddziału rehabilitacji neurologicznej wszystkich grup i kategorii świadczeń wystawia lekarz oddziału lub kliniki: anestezjologii i intensywnej terapii, neurologii, neurochirurgii, chirurgii ogólnej, ortopedii i traumatologii, chorób zakaźnych, chorób wewnętrznych, lub lekarz poradni specjalistycznej: rehabilitacyjnej, neurologicznej, neurochirurgicznej, chirurgii ogólnej, urazowo-ortopedycznej.

W dniu przyjęcia do Oddziału Rehabilitacji Neurologicznej pacjent powinien posiadać następujące dokumenty:

 • dowód osobisty
 • dokumentacja medyczna

2. Zakład Opiekuńczo-Leczniczy  Psychiatryczny.

 • Wniosek o wydanie skierowania do Zakładu Opiekuńczo – Leczniczego. 
 • Skierowanie do Zakładu Opiekuńczo Leczniczego – Psychiatrycznego.
 • Oświadczenie o zgodzie na potrącenie odpłatności.
 • Wywiad pielęgniarski.
 • Zaświadczenie lekarskie.
 • Ocena wg skali Barthel.
 • Orzeczenie o niepełnosprawności – jeśli posiada.
 • Kopia decyzji ZUS lub inne (np. zasiłek stały z Opieki Społecznej).
 • Jeśli osoba jest ubezwłasnowolniona:

– Postanowienie Sądu na umieszczenie bez zgody;

– Postanowienie o ubezwłasnowolnieniu;

– Postanowienie o ustaleniu opiekuna prawnego.

Poradnia zdrowia psychicznego, Poradnia dla Osób z Autyzmem Dziecięcym:

3. Poradnie

Poradnia Zdrowia Psychicznego, Poradnia Dla Osób z Autyzmem Dziecięcym

 • Lekarz psychiatra udziela porad bez skierowania.
 • Skierowanie wymagane jest od lekarza ubezpieczenia zdrowotnego do psychologa i psychoterapeuty/terapeuty.

Poradnia Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia:

 • Do poradni leczenia uzależnień nie jest wymagane skierowanie – uprawnienie dotyczy osób uzależnionych od alkoholu, środków odurzających i substancji psychotropowych – w zakresie leczenia odwykowego.
 • Leczenie pacjentów bez zgody odbywa się na podstawie skierowania z Gminnej Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych lub na mocy postanowienia Sądu.

Poradnia neurologiczna:

 • Skierowanie do poradni neurologicznej może wystawić  lekarz podstawowej opieki zdrowotnej (POZ) lub inny lekarz udzielający świadczeń w ramach umowy z NFZ.
 • Jeżeli świadczenie medyczne nie może być udzielone pacjentowi w dniu zgłoszenia, wówczas zostaje wpisany na „Listę oczekujących”.
 • Pacjent ma obowiązek dostarczyć oryginał skierowania (o ile jest ono wymagane), nie później niż w terminie 14 dni roboczych od dnia dokonania wpisu na listę oczekujących, pod rygorem skreślenia z tej listy. Skierowanie można dostarczyć: osobiście, przez osobę trzecią lub wysłać je do świadczeniodawcy pocztą.

Poradnia rehabilitacji, Pracownia fizjoterapii ambulatoryjnej:

 • Skierowanie do poradni rehabilitacyjnej oraz na zabiegi fizjoterapeutyczne może wystawić każdy lekarz ubezpieczenia zdrowotnego.
 • W przypadku wady postawy kwalifikującej się do rehabilitacji leczniczej narządu ruchu, skierowanie na zabiegi wystawia, w ramach umowy z NFZ:

-lekarz specjalista: rehabilitacji ogólnej, rehabilitacji medycznej lub rehabilitacji w chorobach narządu ruchu lub chirurgii ortopedycznej, lub chirurgii ogólnej, lub chirurgii urazowo-ortopedycznej, lub ortopedii i traumatologii, lub ortopedii i traumatologii narządu ruchu;

-lekarz ze specjalizacją I stopnia: odpowiednio j.w.;

-lekarz w trakcie specjalizacji z rehabilitacji medycznej lub ortopedii i traumatologii narządu ruchu;

W przypadku dzieci – skierowania wystawiają odpowiednio lekarze specjaliści dziecięcy.

Skierowanie na zabiegi fizjoterapii, także w warunkach domowych, należy zarejestrować w ciągu 30 dni od daty wystawienia, inaczej traci ono ważność.

Skip to content