Samodzielny Wojewódzki Publiczny Zespół Zakładów Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej im. dr Barbary Borzym w Radomiu

Inwestycje finansowane ze środków Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego

OPIS INWESTYCJI Z 2017 ROKU
Termomodernizacja budynków szpitalnych – III etap EOG- ZOL, P14 i P15, Administracja.
W ramach zadania wykonany został III etap termomodernizacji budynków szpitalnych, w którym to została wykonana termomodernizacja stropodachu i ścian pawilonu nr 8 ZOL, kompleksowa termomodernizacja w zakresie docieplenia stropodachów i ścian, wymiany stolarki okiennej i drzwi zewnętrznych, wymiany oświetlenia na LED i wymiany grzejników c.o. wraz z zaworami w budynkach administracyjnych oraz wymiana oświetlenia na LED w pawilonie nr 15 (LAZA, Nerwice).
W ramach III etapu zostały wykonane cztery instalacje ogniw fotowoltaicznych każda o mocy 20kW: po jednym dla budynku administracji i pawilonu 15 oraz dwa dla pawilonu nr 8 – ZOL.
Wartość robót wyniosła 2 746 760,20zł.


Modernizacja Pawilonu szpitalnego nr 8 ZOL – część stara I etap.
Po przeprowadzeniu procedury wyłoniono Wykonawcę, który wykona roboty budowlane i instalacyjne za kwotę 4 079 640,93zł.
W ramach zadania wykonano część prac budowlanych i instalacyjnych o wartości 1 884 208,33zł, zakupiono osiem kompletów sprzętu rehabilitacyjnego usprawniającego ruchowo (36968,37zł), trzy zestawy rehabilitacyjne (20250,00zł), dwie maszyny czyszczące z kompletem szczotek i nakładek (16000,00zł) oraz urządzenie wielofunkcyjne do utrzymania czystości dróg pożarowych (46000,00zł).

Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budynku DWOREK.
W styczniu br złożono również wniosek inwestycyjny na przyznanie środków na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej remontu budynku zabytkowego DWOREK, który nakazem PINB w Radomiu powinien zostać wyremontowany najpóźniej do 30 czerwca 2017r.
UMWM przyznał na wykonanie zadania kwotę 76 161,60zł. Po przeprowadzeniu postępowania na wybór Wykonawcy dokumentacji wybrano najtańszą ofertę na kwotę 58 794,00zł. – zadanie nie zostało zakończone.

Dostosowanie do obowiązujących przepisów ppoż. Pawilonów szpitalnych nr 14 i 15 oraz budynków Administracji.
W ramach prac należy przebudować i rozbudować istniejące klatki schodowe, wykonać nową instalację hydrantową, instalację oddymiającą oraz oświetlenia ewakuacyjnego i awaryjnego.
Całkowita wartość zadania wynosi 1 368 492,32zł. W 2017 roku została zaktualizowana dokumentacja kosztorysowa, wykonano roboty budowlane oraz zapłacono za nadzór inwestorski w łącznej kwocie 216 817,88zł.

Zakup i montaż wyposażenia kuchni i pralni.
UMWM przyznał dotacje w ramach której zakupiono do budynku kuchni dwa kotły warzelne parowe 500l, dwa kotły warzelne gazowe 300l oraz piec konwekcyjny.
W budynku Pralni wymieniono dwie pralnice na pralnicowirówki oraz zamontowano prasowalnicę karuzelową.
Zadanie inwestycyjne zostało wykonane za łączną kwotę 454 485,00zł.

Program e-zdrowie dla Mazowsza – część szara.
W 2017 roku rozpoczęto realizację II etapu inwestycji w ramach projektu „E-zdrowie dla Mazowsza” w ramach Priorytetu II Działania 2.1 – Przeciwdziałanie wykluczeniu informacyjnemu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2007-2013. Projekt realizowany jest w ramach porozumienia partnerskiego pomiędzy Województwem Mazowieckim a Wojewódzkimi jednostkami Ochrony Zdrowia Województwa Mazowieckiego ma na celu przygotowanie podległych mu podmiotów leczniczych do wprowadzenia e-dokumentacji medycznej. Na tym etapie inwestycji zostaną wprowadzone e-usługi dla pacjentów oraz personelu, zostaną zakupione komputery, infokioski, serwer oraz oprogramowanie części szarej.
Całość zadania wykonana zostanie za łączną kwotę 2 500 000,00zł.

Drogi pożarowe na terenie SWPZZPOZ.
Zgodnie z zaleceniami pokontrolnymi PSP w Radomiu SWPZZPOZ powinien do końca 2017 roku wykonać drogi pożarowe wokół budynków szpitalnych umożliwiające właściwy dojazd do budynków wozom bojowym Państwowej Straży Pożarnej i co za tym idzie umożliwić udzielenie jak największej pomocy personelowi i pacjentom w razie wybuchu pożaru.
W bieżącym roku wykonaliśmy poszerzenie oraz nakładkę asfaltową na głównej drodze komunikacyjnej szpitala. Wartość robót wyniosła 160 434,87zł.

OPIS INWESTYCJI Z 2018 ROKU
Modernizacja wewnętrznych ciągów komunikacyjnych na terenie SWPZZPOZ.
Zakres zadania obejmuje wykonanie robót związanych z modernizacją i poszerzeniem dróg dojazdowych do Pawilonów szpitalnych nr 14 i 15, Pawilonu ZOL, budynku Zaopatrzenia i Działu Głównego Inżyniera oraz modernizacją i rozbudową ciągów komunikacji pieszej na terenie szpitala.
Ponadto w ramach zadania wykonane zostaną roboty związane z przeniesieniem słupów oświetleniowych, wymianą kanalizacji sanitarnej na odcinkach objętych robotami drogowymi i przebudową budynku magazynowego.

Budowa przepompowni ścieków dla SWPZZPOZ w Radomiu – etap I dokumentacja.
W zakresie umowy Wykonawca wykona kompletną dokumentację projektowo-kosztorysową, która zawierać będzie projekty budowlane i instalacyjne wraz ze specyfikacjami technicznymi, kosztorysami inwestorskimi i przedmiarami robót dla wszystkich branż, a ponadto Wykonawca uzyska wszystkie niezbędne opinie, pozwolenia, odstępstwa, uzgodnienia i zezwolenia w niezbędnym zakresie, w szczególności wymagane przepisami prawa, oraz uzyska dla Zamawiającego ostateczne pozwolenie na budowę na podstawie powyższej dokumentacji.
Dokumentacja projektowo-kosztorysowa zawierać będzie niezbędne rozwiązania techniczne i technologiczne:
– wykonania projektu architektonicznego,
– wykonania projektu konstrukcyjnego,
– wykonania projektu instalacji elektrycznej i teletechnicznych,
– wykonania projektu instalacji sanitarnych tj. wod-kan, c.o. i wentylacji,
– wykonania informacji BIOZ,
– wykonania kosztorysów inwestorskich,
– wykonania przedmiarów robót,
– wykonania specyfikacji technicznych.

OPIS INWESTYCJI Z 2022 ROKU
1. Przyjazne ogrodzenie Szpitala w Krychnowicach – finansowane z BOM.

W ramach zadania wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową, wymieniono 787,7 mb. ogrodzenia od strony północno-wschodniej i północno-zachodniej a nad przebiegiem prac prowadzony był nadzór inwestorski. Wartość zadania 965 559,97 zł. Całość finansowana z Budżetu Obywatelskiego Mazowsza.

2. Doposażenie SWPZZPOZ w Radomiu w niezbędny sprzęt medyczny – finansowane z BOM.

Zakup aparatu wielofunkcyjnego do głębokiej stymulacji elektromagnetycznej pozwala na komfortowe i skuteczne leczenie wielu chorób. Terapia aparatem ma pozytywne działanie na wiele schorzeń a w tych najbardziej wstydliwych jak nietrzymanie moczu lub kału umożliwia wręcz komfortowe leczenie, ponieważ do przeprowadzenia zabiegu nie potrzeba się rozbierać i nie są wprowadzane ani podłączane do ciała żadne sondy czy elektrody. Badanie wykonywane jest w pozycji siedzącej w wygodnym fotelu. Oprócz schorzeń wskazanych wyżej, siedząc w fotelu mamy możliwość również: rehabilitacji poporodowej, pooperacyjnej, leczenia zapalenia stercza, leczenia zaburzeń erekcji i dysfunkcji seksualnych, choroba zwyrodnieniowa stawów, reumatoidalne zapalenie stawów, osteoporoza, staw rzekomy, opóźniony zrost kostny, owrzodzenia i zmiany troficzne podudzi, infekcje bakteryjne skóry i tkanek miękkich, bliznowce, stymulacja mięśni w śpiączce, stan po udarze mózgu, migrena i bóle naczyniowe głowy, zaburzenia czynności nerwów czaszkowych i obwodowych, stymulacja mięśni unieruchomionych pod gipsem, bóle kręgosłupa i dyskopatia. Wartość zadania 128 499,48 zł. Całość finansowana z Budżetu Obywatelskiego Mazowsza.

OPIS INWESTYCJI Z 2023 ROKU
1. Rewitalizacja ze zmianą sposobu użytkowania budynku zabytkowego WILLA.

W 2023 roku zakończono realizację zadania pn.„Rewitalizacja ze zmianą sposobu użytkowania budynku zabytkowego „WILLA” na terenie SWPZZPOZ w Radomiu”. W ramach inwestycji stan techniczny budynku, który nie spełniał wymogów zawartych w Rozporządzeniu MZ z dn. 26.06.2012 r (§18-§22, §24-§30, §32-§34, §36) został do nich dostosowany. Budynek został kompleksowo wyremontowany oraz wyposażony w niezbędny sprzęt i meble. Nad prawidłowym wykonaniem prac mieli nadzór Inspektorzy nadzoru inwestorskiego oraz prowadzony był nadzór autorski. W ramach zadania wykonano również dokumentację projektowo-kosztorysową.

Wartość zadania 3 189 469,12 zł. w tym:

Dotacja UMWM: 3 051 096,01 zł.

Środki własne: 138 373,11 zł.

2. Przyjazne ogrodzenie szpitala w Krychnowicach II etap.

Zakończono zadanie pn. „Przyjazne ogrodzenie szpitala w Krychnowicach” rozpoczęte w ramach Budżetu Obywatelskiego Mazowsza. W ramach zadania wykonano wymianę 830,30 mb. ogrodzenia od strony południowo-wschodniej oraz południowo-zachodniej. Nad realizacją zadania prowadzony był nadzór inwestorski i autorski.

Wartość zadania: 1 120 109,00 zł.

Dotacja UMWM: 1 075 304,64 zł.

Środki własne: 44 804,36 zł.

3. Awaryjna wymiana UPS serwerowni głównej SWPZZPOZ im.dr Barbary Borzym w Radomiu.

W ramach zadania zostało wymienione urządzenie UPS w serwerowni głównej a zepsute zostało zutylizowane.

Wartość zadania wyniosła: 39 360,00 zł.

Dotacja UMWM:  37 785,60 zł.

Środki własne: 1 574,40 zł.

4. Awaryjny zakup wyposażenia Kuchni szpitalnej.

W ramach zadania zrealizowano zakup mieszadła do mięsa i pieca konwekcyjnego. Wartość zadania wyniosła 92 440,65 zł. z czego:

Dotacja UMWM: 88 743,02 zł.

Środki własne: 3 697,63 zł.

5. Przebudowa drogi wraz z chodnikami i miejscami parkingowymi – finansowane z BOM.

W ramach zadania wymieniono nawierzchnię drogi na działce nr 2/40 przebudowane zostały chodniki oraz utwardzone miejsca parkingowe. Na powyższe roboty wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową oraz pełniony był nadzór inwestorski i autorski. Wartość zadania 605 476,15 zł. Całość finansowana z Budżetu Obywatelskiego Mazowsza.

Informacje o inwestycjach zrealizowanych  przy pomocy dotacji celowej z budżetu Województwa Mazowieckiego do pobrania poniżej.

Pliki do pobrania

Skip to content