Samodzielny Wojewódzki Publiczny Zespół Zakładów Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej im. dr Barbary Borzym w Radomiu

Inwestycje finansowane ze środków Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego

OPIS INWESTYCJI Z 2017 ROKU
Termomodernizacja budynków szpitalnych – III etap EOG- ZOL, P14 i P15, Administracja.
W ramach zadania wykonany został III etap termomodernizacji budynków szpitalnych, w którym to została wykonana termomodernizacja stropodachu i ścian pawilonu nr 8 ZOL, kompleksowa termomodernizacja w zakresie docieplenia stropodachów i ścian, wymiany stolarki okiennej i drzwi zewnętrznych, wymiany oświetlenia na LED i wymiany grzejników c.o. wraz z zaworami w budynkach administracyjnych oraz wymiana oświetlenia na LED w pawilonie nr 15 (LAZA, Nerwice).
W ramach III etapu zostały wykonane cztery instalacje ogniw fotowoltaicznych każda o mocy 20kW: po jednym dla budynku administracji i pawilonu 15 oraz dwa dla pawilonu nr 8 – ZOL.
Wartość robót wyniosła 2 746 760,20zł.


Modernizacja Pawilonu szpitalnego nr 8 ZOL – część stara I etap.
Po przeprowadzeniu procedury wyłoniono Wykonawcę, który wykona roboty budowlane i instalacyjne za kwotę 4 079 640,93zł.
W ramach zadania wykonano część prac budowlanych i instalacyjnych o wartości 1 884 208,33zł, zakupiono osiem kompletów sprzętu rehabilitacyjnego usprawniającego ruchowo (36968,37zł), trzy zestawy rehabilitacyjne (20250,00zł), dwie maszyny czyszczące z kompletem szczotek i nakładek (16000,00zł) oraz urządzenie wielofunkcyjne do utrzymania czystości dróg pożarowych (46000,00zł).

Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budynku DWOREK.
W styczniu br złożono również wniosek inwestycyjny na przyznanie środków na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej remontu budynku zabytkowego DWOREK, który nakazem PINB w Radomiu powinien zostać wyremontowany najpóźniej do 30 czerwca 2017r.
UMWM przyznał na wykonanie zadania kwotę 76 161,60zł. Po przeprowadzeniu postępowania na wybór Wykonawcy dokumentacji wybrano najtańszą ofertę na kwotę 58 794,00zł. – zadanie nie zostało zakończone.

Dostosowanie do obowiązujących przepisów ppoż. Pawilonów szpitalnych nr 14 i 15 oraz budynków Administracji.
W ramach prac należy przebudować i rozbudować istniejące klatki schodowe, wykonać nową instalację hydrantową, instalację oddymiającą oraz oświetlenia ewakuacyjnego i awaryjnego.
Całkowita wartość zadania wynosi 1 368 492,32zł. W 2017 roku została zaktualizowana dokumentacja kosztorysowa, wykonano roboty budowlane oraz zapłacono za nadzór inwestorski w łącznej kwocie 216 817,88zł.

Zakup i montaż wyposażenia kuchni i pralni.
UMWM przyznał dotacje w ramach której zakupiono do budynku kuchni dwa kotły warzelne parowe 500l, dwa kotły warzelne gazowe 300l oraz piec konwekcyjny.
W budynku Pralni wymieniono dwie pralnice na pralnicowirówki oraz zamontowano prasowalnicę karuzelową.
Zadanie inwestycyjne zostało wykonane za łączną kwotę 454 485,00zł.

Program e-zdrowie dla Mazowsza – część szara.
W 2017 roku rozpoczęto realizację II etapu inwestycji w ramach projektu „E-zdrowie dla Mazowsza” w ramach Priorytetu II Działania 2.1 – Przeciwdziałanie wykluczeniu informacyjnemu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2007-2013. Projekt realizowany jest w ramach porozumienia partnerskiego pomiędzy Województwem Mazowieckim a Wojewódzkimi jednostkami Ochrony Zdrowia Województwa Mazowieckiego ma na celu przygotowanie podległych mu podmiotów leczniczych do wprowadzenia e-dokumentacji medycznej. Na tym etapie inwestycji zostaną wprowadzone e-usługi dla pacjentów oraz personelu, zostaną zakupione komputery, infokioski, serwer oraz oprogramowanie części szarej.
Całość zadania wykonana zostanie za łączną kwotę 2 500 000,00zł.

Drogi pożarowe na terenie SWPZZPOZ.
Zgodnie z zaleceniami pokontrolnymi PSP w Radomiu SWPZZPOZ powinien do końca 2017 roku wykonać drogi pożarowe wokół budynków szpitalnych umożliwiające właściwy dojazd do budynków wozom bojowym Państwowej Straży Pożarnej i co za tym idzie umożliwić udzielenie jak największej pomocy personelowi i pacjentom w razie wybuchu pożaru.
W bieżącym roku wykonaliśmy poszerzenie oraz nakładkę asfaltową na głównej drodze komunikacyjnej szpitala. Wartość robót wyniosła 160 434,87zł.

OPIS INWESTYCJI Z 2018 ROKU
Modernizacja wewnętrznych ciągów komunikacyjnych na terenie SWPZZPOZ.
Zakres zadania obejmuje wykonanie robót związanych z modernizacją i poszerzeniem dróg dojazdowych do Pawilonów szpitalnych nr 14 i 15, Pawilonu ZOL, budynku Zaopatrzenia i Działu Głównego Inżyniera oraz modernizacją i rozbudową ciągów komunikacji pieszej na terenie szpitala.
Ponadto w ramach zadania wykonane zostaną roboty związane z przeniesieniem słupów oświetleniowych, wymianą kanalizacji sanitarnej na odcinkach objętych robotami drogowymi i przebudową budynku magazynowego.

Budowa przepompowni ścieków dla SWPZZPOZ w Radomiu – etap I dokumentacja.
W zakresie umowy Wykonawca wykona kompletną dokumentację projektowo-kosztorysową, która zawierać będzie projekty budowlane i instalacyjne wraz ze specyfikacjami technicznymi, kosztorysami inwestorskimi i przedmiarami robót dla wszystkich branż, a ponadto Wykonawca uzyska wszystkie niezbędne opinie, pozwolenia, odstępstwa, uzgodnienia i zezwolenia w niezbędnym zakresie, w szczególności wymagane przepisami prawa, oraz uzyska dla Zamawiającego ostateczne pozwolenie na budowę na podstawie powyższej dokumentacji.
Dokumentacja projektowo-kosztorysowa zawierać będzie niezbędne rozwiązania techniczne i technologiczne:
– wykonania projektu architektonicznego,
– wykonania projektu konstrukcyjnego,
– wykonania projektu instalacji elektrycznej i teletechnicznych,
– wykonania projektu instalacji sanitarnych tj. wod-kan, c.o. i wentylacji,
– wykonania informacji BIOZ,
– wykonania kosztorysów inwestorskich,
– wykonania przedmiarów robót,
– wykonania specyfikacji technicznych.

Informacje o inwestycjach zrealizowanych  przy pomocy dotacji celowej z budżetu Województwa Mazowieckiego do pobrania poniżej.

Pliki do pobrania

Skip to content