Samodzielny Wojewódzki Publiczny Zespół Zakładów Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej im. dr Barbary Borzym w Radomiu

Zarządzenie nr 13/2021

ZARZĄDZENIE NR 13/2021

z dnia 9 czerwca 2021 R.

DYREKTORA SAMODZIELNEO WOJEWÓDZKIEGO PUBLICZNEGO ZESPOŁU ZAKŁADÓW PSYCHIATRYCZNEJ OIEKI ZDROWOTNEJ IM. DR. B.BORZYM W RADOMIU

w sprawie odbywania praktyk w SWPZZPOZ w Radomiu

 Na podstawie art. 3 ust. 3 Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t.j. Dz.U. z 2021 r.,poz. 711) oraz art. 107 ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t.j. Dz.U. z 2021 r., poz. 478) oraz art. 120 ust. 2 i art. 121 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (t.j.Dz.U. z 2020 r., poz. 910), a także § 10 pkt. 3 Statutu Samodzielnego Wojewódzkiego Publicznego Zespołu Zakładów Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej im. dr Barbary Borzym w Radomiu przyjętego Uchwałą nr 154/17 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 27 września 2017 r. w sprawie nadania statutu  Samodzielnego Wojewódzkiego Publicznego Zespołu Zakładów Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej im. dr Barbary Borzym w Radomiu zarządza się, co następuje:

  1. Ustalam opłatę za odbywanie zajęć praktycznej nauki zawodu w kwocie brutto:
  • 150 zł – do 50 godzin zajęć za 1 osobę,
  • 290 zł – od 51 do 100 godzin zajęć za 1 osobę,
  • 420 zł – od 101 do 150 godzin zajęć za 1 osobę,
  • 550 zł – od 151 do 200 godzin zajęć za 1 osobę,
  • 2,50 zł – za każdą rozpoczętą godzinę powyżej 200 godzin zajęć za 1 osobę.
  1. Opłata, o której mowa w ust. 1 wnoszona będzie przed rozpoczęciem odbywania praktyk i stanowić będzie pokrycie kosztów poniesionych przez SWPZZPOZ
    w Radomiu w związku z odbywana praktyką.
  2. Osoby zatrudnione w SWPZZPOZ w Radomiu są zwolnione z opłaty, o której mowa w ust. 1, a odbycie praktyk odbywać się będzie poza godzinami pracy.

Zasady odbywania praktyk określa Regulamin Praktyk stanowiący załącznik do niniejszego Zarządzenia.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

Traci moc Zarządzenie Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej im. dr Barbary Borzym w Radomiu nr 4/2012 z dnia 2 stycznia 2021 r. w sprawie odbywania praktyk w SWPZZPOZ w Radomiu.

Skip to content