Samodzielny Wojewódzki Publiczny Zespół Zakładów Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej im. dr Barbary Borzym w Radomiu

E-zdrowie II etap

Projekt pn.: „E-zdrowie- II etap w Samodzielnym Wojewódzkim Publicznym Zespole Zakładów Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej im. dr Barbary Borzym w Radomiu” był realizowany ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, Działanie 2.1 E-usługi, Poddziałanie 2.1.1 E-usługi dla Mazowsza – typ projektów Informatyzacja służby zdrowia. Całkowita wartość projektu to 2,5 mln zł. Wartość dofinansowania UE to 2 mln zł, tj. 80%.

Czas na realizację projektu do 30 czerwca 2019r.

Projekt dotyczy dostosowania systemu informatycznego SWPZZPOZ w Radomiu do wdrożenia e-usług dla potrzeb pacjentów, pracowników, kontrahentów. W ramach projektu przewiduje się rozbudowę systemu w zakresie części medycznej jak i administracyjno-zarządczej, tak by pacjenci mogli korzystać z tzw. e-usług, a kadra zarządzająca sprawnie monitorować stan finansów i elementy kosztotwórcze placówki. W tym celu planowany jest zakup poszczególnych modułów obsługujących część białą i szarą, sprzętu komputerowego oraz niezbędnego oprogramowania.

Przedsięwzięcie pozwoli na szybki i swobodny przepływ informacji wewnątrz jednostki oraz na linii pacjent – personel medyczny, jak również na zewnątrz – w celach konsultacyjnych. Pacjent uzyska możliwość załatwienia wielu spraw drogą elektroniczną w ramach wdrożonych e-usług co dla dużej części osób spowoduje oszczędności w sensie finansowym i ekonomiczno-społecznym oraz uproszczenia administracyjne. Dzięki szybkiej analizie, bazującej na pełnej i aktualnej informacji o działalności SWPZZPOZ w Radomiu, kadra zarządzająca będzie mogła podejmować bardziej trafne decyzje o strategicznym znaczeniu dla rozwoju podmiotu.

Skip to content