Samodzielny Wojewódzki Publiczny Zespół Zakładów Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej im. dr Barbary Borzym w Radomiu

Ochrona Danych Osobowych

KLAUZULA INFORMACYJNA


Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: Rozporządzenie) informuję, iż:
1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest:
SAMODZIELNY WOJEWÓDZKI ZESPÓŁ ZAKŁADÓW PSYCHIATRYCZNEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ im. dr Barbary Borzym w RADOMIU
26-607 RADOM
ul. Krychnowicka 1
tel. 3324504
e-mail: sekretariat@szpitalpsychiatryczny.radom.pl.
2) Inspektorem ochrony danych w Samodzielnym Wojewódzkim Zespole Zakładów Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej jest Ryszard Bryś
tel. 3324562
e-mail: ochronadanych@szpitalpsychiatryczny.radom.pl.
3) Dane osobowe są przez Panią/Pana podawane bezpośrednio w momencie zgłoszenia. W szczególnych sytuacjach uzasadnionych stanem zdrowia Pani/Pana dane osobowe mogą być uzyskane od Pani/Pana osób bliskich.
4) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu świadczenia usług zdrowotnych oraz rejestracji pobytu Pani/Pana w Samodzielnym Wojewódzkim Zespole Zakładów Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej na podstawie art. 25 ustawy z dn. 06 listopada 2008r o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz.U. z 2017r poz. 1318 ze zmianami).
5) Pani/Pana dokumentacja medyczna może być udostępniana podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa, w szczególności art. 26 ustawy z dn. 06 listopada 2008r o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz.U. z 2017r poz. 1318 ze zmianami).
6) Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.
7) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z przepisów prawa, w szczególności art. 29 ustawy z dn. 06 listopada 2008r o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta dotyczącego czasu przechowywania dokumentacji medycznej.
8) Przysługuje Pani/Panu:
a. prawo dostępu do treści danych osobowych Pani/Pana dotyczących – na podstawie art. 15 Rozporządzenia;
b. prawo do sprostowania danych osobowych Pani/Pana dotyczących – na podstawie art. 16 Rozporządzenia;
c. prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych Pani/Pana dotyczących – na podstawie art. 18 Rozporządzenia;
d. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych Pani/Pana dotyczących – na podstawie art. 21 Rozporządzenia;
e. w przypadkach, w których przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych odbywa się na podstawie art. 6 ust.1 lit. a) lub art. 9 ust.2 lit. a) Rozporządzenia, to jest na podstawie zgody na przetwarzanie danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
9) Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
10) Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymagane dla prowadzenia jej/jego dokumentacji medycznej zgodnie z art. 25 ustawy z dnia 06 listopada 2008r o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz. U. z 2017r poz. 1318 ze zmianami) oraz rozliczenia usług zdrowotnych z Narodowym Funduszem Zdrowia.
Jest Pani/Pan zobowiązana/y do ich podania a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości skorzystania z prawa pacjenta do świadczeń zdrowotnych.
11) Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania.

Skip to content