Samodzielny Wojewódzki Publiczny Zespół Zakładów Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej im. dr Barbary Borzym w Radomiu

Klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: Rozporządzenie) informuję, iż:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest:
SAMODZIELNY WOJEWÓDZKI ZESPÓŁ ZAKŁADÓW PSYCHIATRYCZNEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ im. dr Barbary Borzym w RADOMIU
26-607 RADOM
ul. Krychnowicka 1
tel. 3324504
e-mail: sekretariat@szpitalpsychiatryczny.radom.pl.
2. Inspektorem ochrony danych w Samodzielnym Wojewódzkim Zespole Zakładów Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej jest Ryszard Bryś
tel. 3324562
e-mail: ochronadanych@szpitalpsychiatryczny.radom.pl.
3. Dane osobowe są przez Panią/Pana podawane bezpośrednio w momencie zgłoszenia. W szczególnych sytuacjach uzasadnionych stanem zdrowia Pani/Pana dane osobowe mogą być uzyskane od Pani/Pana osób bliskich.
4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu świadczenia usług zdrowotnych oraz rejestracji pobytu Pani/Pana w Samodzielnym Wojewódzkim Zespole Zakładów Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej na podstawie art. 25 ustawy z dn. 06 listopada 2008r o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz.U. z 2017r poz. 1318 ze zmianami).
5. Pani/Pana dokumentacja medyczna może być udostępniana podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa, w szczególności art. 26 ustawy z dn. 06 listopada 2008r o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz.U. z 2017r poz. 1318 ze zmianami).
6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.
7. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z przepisów prawa, w szczególności art. 29 ustawy z dn. 06 listopada 2008r o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta dotyczącego czasu przechowywania dokumentacji medycznej.
8. Przysługuje Pani/Panu:
a. prawo dostępu do treści danych osobowych Pani/Pana dotyczących – na podstawie art. 15 Rozporządzenia;
b. prawo do sprostowania danych osobowych Pani/Pana dotyczących – na podstawie art. 16 Rozporządzenia;
c. prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych Pani/Pana dotyczących – na podstawie art. 18 Rozporządzenia;
d. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych Pani/Pana dotyczących – na podstawie art. 21 Rozporządzenia;
e. w przypadkach, w których przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych odbywa się na podstawie art. 6 ust.1 lit. a) lub art. 9 ust.2 lit. a) Rozporządzenia, to jest na podstawie zgody na przetwarzanie danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
10. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymagane dla prowadzenia jej/jego dokumentacji medycznej zgodnie z art. 25 ustawy z dnia 06 listopada 2008r o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz. U. z 2017r poz. 1318 ze zmianami) oraz rozliczenia usług zdrowotnych z Narodowym Funduszem Zdrowia.
Jest Pani/Pan zobowiązana/y do ich podania a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości skorzystania z prawa pacjenta do świadczeń zdrowotnych.
11. Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania.


 • admin
 • 07 lipca 2022

Klauzula informacyjna Pomoc Społeczna

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: Rozporządzenie) informuję, iż:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest SAMODZIELNY WOJEWÓDZKI ZESPÓŁ ZAKŁADÓW PSYCHIATRYCZNEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ im. dr Barbary Borzym w RADOMIU 26-607 RADOM ul. Krychnowicka 1 tel. 3324504 e-mail sekretariat@szpitalpsychiatryczny.radom.pl

2. Inspektorem ochrony danych w Samodzielnym Wojewódzkim Zespole Zakładów Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej jest Ryszard Bryś tel. 3324562 w 562 e-mail: ochronadanych@szpitalpsychiatryczny.radom.pl

3. Dane osobowe dotyczące Panią/Pana pozyskiwane są na podstawie art. 107 Ustawy o Pomocy Społecznej, Ustawy z 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1383, z późn. zm.), Ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2020 r., poz. 426, ze zm.), Ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników.

4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przyznania świadczeń z pomocy społecznej oraz ZUS/KRUS na podstawie Ustawy z dn. 12.03.2004r. o pomocy społecznej ( tj. Dz. U. z 2017r. poz. 1769 z późn. zm.), oraz Ustawy z 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1383, z późn. zm.), Ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2020 r., poz. 426, ze zm.),Ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników.

5. Dane osobowe dotyczące osób ubiegających się o świadczenia ZUS/KRUS oraz z pomocy społecznej lub korzystających z tych świadczeń oraz form udzielanej pomocy przekazywane są do GOPS, MOPS, KRUS, ZUS, Sądu, Miejskiego/Powiatowego Zespółu ds. Orzekania o Niepełnosprawności – zgodnie z Ustawą z dn. 12.03.2004r. o pomocy społecznej, Ustawą z 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, Ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2020 r., poz. 426, ze zm.),Ustawą z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników.

6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.

7. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora przez okres wynikający z procedury obowiązującej w trakcie gromadzenia niezbędnych dokumentów a następnie przekazywane właściwym instytucjom oraz ośrodkom pomocy społecznej.

8. przysługuje Pani/Panu:

a. prawo dostępu do treści danych osobowych Pani/Pana dotyczących;

b. prawo do sprostowania danych osobowych Pani/Pana dotyczących;

c. prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych Pani/Pana dotyczących;

d. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych Pani/Pana dotyczących;

e. w przypadkach, w których przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych odbywa się na podstawie art. 6 ust.1 lit. a) lub art. 9 ust.2 lit. a) Rozporządzenia, to jest na podstawie zgody na przetwarzanie danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

9. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;

10. podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymagane dla prowadzenia jej/jego dokumentacji zgodnie z Ustawą o pomocy społecznej z dn.12.03.2004r. ( tj. Dz. U. z 2017r. poz. 1769 z późn. zm.) , Ustawą z 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, Ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2020 r., poz. 426, ze zm.), Ustawą z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników.


 • admin
 • 07 lipca 2022

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych za pomocą monitoringu wizyjnego

Zgodnie z art. 13 ust. p. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej –  „RODO”) Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016,  informuję, że:

1. Administratorem Pani, Pana, Państwa, danych osobowych w postaci wizerunku jest Samodzielny Wojewódzki Publiczny Zespół Zakładów Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej z siedzibą 26-607 Radom ul. Krychnowicka 1 tel. 048 3324504, e-mail sekretariat@szpitalpsychiatryczny.radom.pl. – dalej Szpital.

Inspektorem Ochrony Danych jest Ryszard Bryś  tel. 3324562 w. 562 e-mail ochronadanych@szpitalpsychiatryczny.radom.pl

2. Pani, Pana, Państwa, dane   osobowe w postaci wizerunku zarejestrowanego przez monitoring przetwarzane są w celu:  

a) zapewnienie bezpieczeństwa   pracownikom Szpitala oraz osobom przebywającym na monitorowanym terenie,

b) ochrona mienia Szpitala,

c) nadzór nad pacjentami znajdującymi się w Szpitalu.

3. podstawa prawna:

art. 6 ust. 1 lit. c, d) oraz art. 9 ust. 2 lit. f) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego

przepływu takich danych (ogólne rozporządzenie o ochronie danych),

– art. 22   Kodeksu pracy (tj.: Dz.U. z 2019 r., poz. 1040),

– art.23a ustawy z dn.15 kwietnia 2011 o działalności leczniczej,

– Regulamin Funkcjonowania Systemu Monitoringu Wizyjnego w Samodzielnym Wojewódzkim Publicznym Zespole     Zakładów Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej  w Radomiu.

4. Zapis z systemu monitoringu może być udostępniony na podstawie pisemnego wniosku, za zgodą Dyrektora Szpitala:

a. uprawnionym organom (np. Policja, Prokuratura, sądy) w zakresie realizowanych przez nie postępowań,

b. innym podmiotom – w przypadku wykazania przez nie istnienia interesu prawnego w udostępnieniu,

c. osobie fizycznej będącej obiektem zdarzenia zarejestrowanego przez monitoring wizyjny – w uzasadnionym przypadku, o ile nie narusza to praw i wolności innych osób.

5. Dane z monitoringu będą przetwarzane wyłącznie dla celów dla jakich zostały zebrane i przechowywane przez okres do nadpisania nie dłużej niż 3 miesiące od dnia nagrania, chyba że znajdą zastosowanie przepisy szczególne określające inny termin przechowywania. 6. Przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do Prezesa UODO (  adres: Urzędu Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00 – 193 Warszawa) jeżeli dane osobowe w postaci wizerunku  przetwarzane są niezgodnie z prawem.


 • admin
 • 07 lipca 2022

Klauzula informacyjna Zamówienia Publiczne

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:

 • administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Samodzielny Wojewódzki Zespół Zakładów Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej im. dr Barbary Borzym 26-607 Radom
  ul. Krychnowicka 1 tel: 48 332 46 02 fax: 48 332 15 08
  ;
 • inspektorem ochrony danych osobowych w Samodzielnym Wojewódzkim Zespole Zakładów Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej im. dr Barbary Borzym 26-607 Radom ul. Krychnowicka 1 jest Pan Ryszard Bryś tel. 48 3324562 e-mail: ochronadanych@szpitalpsychiatryczny.radom.pl;
 • Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c oraz bRODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego;  
 • odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm. ), dalej „ustawa Pzp”; 
 • Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
 • obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp; 
 • w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
 • posiada Pani/Pan:
 • na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
 • na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych **;
 • na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ***; 
 • prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
 • nie przysługuje Pani/Panu:
 • w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
 • prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
 • na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c.


 • admin
 • 07 lipca 2022

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych dla osób kontaktujących się ze Szpitalem za pośrednictwem poczty elektronicznej lub w formie tradycyjnej.

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest SAMODZIELNY WOJEWÓDZKI PUBLICZNY ZESPÓŁ ZAKŁADÓW PSYCHIATRYCZNEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ im. dr Barbary Borzym w RADOMIU
26-607 RADOM  ul. Krychnowicka 1  tel. 48 3324504 zwany w dalszej części „Szpitalem” lub „Administratorem”.

2. Z Administratorem można skontaktować się pisząc pod wskazany wyżej adres lub przesyłając wiadomość e-mail na adres: sekretariat@szpitalpsychiatryczny.radom.pl.

3. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych („IOD”) tj. Pana Ryszarda Bryś, z którym można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych osobowych. Z IOD można skontaktować poprzez adres e-mail: ochronadanych@szpitalpsychiatryczny.radom.pl.

4. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane:

a) na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO – tj. prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez Administratora tj.: w celu umożliwienia Administratorowi udzielenia Pani/Panu odpowiedzi na zadane pytanie, skargę, wniosek lub inne zgłoszenia oraz w celu umożliwienia Administratorowi obrony przed ewentualnymi roszczeniami lub umożliwienia Administratorowi ustalenia lub dochodzenia roszczeń;

b) na podstawie art. 6 ust. 1 lit c RODO – tj. w celu wykonania obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze, w szczególności wynikającego z ustawy o dostępie do informacji publicznej, ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta;

c) na podstawie art. 6 ust. 1 lit b RODO – tj. w celu w celu realizacji zawartej umowy lub podjęcia czynności na rzecz jej zawarcia;

5. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych osobowych, prawo uzyskania kopii danych, prawo do sprostowania danych osobowych, prawo do usunięcia danych (tzw. „prawo do bycia zapomnianym”), prawo do przeniesienia danych, prawo do ograniczenia przetwarzania Pani/Pana danych osobowych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.

6. Wskazane żądania mogą być wnoszone na adres Administratora (wskazany w punkcie 1), a także na adres: sekretariat@szpitalpsychiatryczny.radom.pl lub bezpośrednio do Inspektora Ochrony Danych na adres: ochronadanych@szpitalpsychiatryczny.radom.pl.

7. W przypadku, gdy Pani/Pana zdaniem przetwarzanie przez Administratora Pani/Pana danych narusza przepisy prawa (dotyczące ochrony danych osobowych), ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, Warszawa).

8. Podanie przez Panią danych jest dobrowolne, ale konsekwencją niepodania danych (np. danych umożliwiających nawiązanie z Panią/Panem kontaktu w celu obsługi zapytania) może być brak możliwości obsługi Pani/Pana zapytania przez Administratora.

9. Odbiorcami Pani/Pana danych mogą być:

a) dostawcy usług rozwiązań technicznych (w tym dostawcy rozwiązań IT, podmioty odpowiedzialne za serwisowania sprzętu);

b) podmioty świadczące na rzecz Administratora usługi doradcze, w tym usługi prawne.

10.Pani/ Pana dane osobowe mogą być również udostępniane podmiotom uprawnionym do dostępu do Pani/Pana danych na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

11.W stosunku do Pani/Pana nie będą podejmowane zautomatyzowane decyzje, w tym decyzje opierające się na profilowaniu.

12.Pani/Pana dane osobowe:

a) przetwarzane w celu wskazanym w punkcie 4 lit. a będą przetwarzane przez okres:

· 3 miesięcy –w przypadku udzielenia odpowiedzi na zadane przez Panią/Pana pytanie. Okres przetwarzania może zostać wydłużony o okres przedawnienia roszczeń, jeżeli przetwarzanie danych osobowych będzie niezbędne do dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez Administratora.

· w przypadku złożenia skargi, wniosku – dane służące do dochodzenia roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami będą przetwarzane do czasu przedawnienia roszczeń lub prawomocnego zakończenia postępowania.

b) przetwarzane w celu wskazanym w punkcie 4 lit. b będą przetwarzane przez okres wynikający z powszechnie obowiązujących przepisów prawa (np. z ustawy prawo zamówień publicznych – jeżeli jest to związane z prowadzonym postępowaniem), wskazany okres przetwarzania może zostać przedłużony o okres przedawnienia roszczeń, jeżeli przetwarzanie danych osobowych będzie niezbędne dla ustalenia lub dochodzenia roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez Administratora. c) przetwarzane w celu wskazanym w punkcie 4 lit. c będą przetwarzane przez czas cały okres obowiązywania umowy, następnie przez okres wynikający z powszechnie obowiązujących przepisów prawa. Wskazany wyżej okres przetwarzania Pani/Pana danych osobowych może zostać przedłużony o okres przedawnienia roszczeń, jeżeli przetwarzanie danych osobowych będzie niezbędne dla ustalenia lub dochodzenia roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez Administratora.


 • admin
 • 07 lipca 2022

Klauzula informacyjna dla pracowników

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: Rozporządzenie) informuję, iż:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest:
         SAMODZIELNY WOJEWÓDZKI ZESPÓŁ ZAKŁADÓW PSYCHIATRYCZNEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ im. dr Barbary Borzym w RADOMIU
         26-607 RADOM
         ul. Krychnowicka 1
         tel. 3324504 e-mail: sekretariat@szpitalpsychiatryczny.radom.pl.
2. Inspektorem ochrony danych w Samodzielnym Wojewódzkim Zespole Zakładów Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej jest Ryszard Bryś tel. 483324562 e-mail: ochronadanych@szpitalpsychiatryczny.radom.pl.
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji umowy o pracę w Samodzielnym Wojewódzkim Zespole Zakładów Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej w Radomiu. 
4. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego.
5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z przepisów prawa, 6. Przysługuje Pani/Panu:
a. prawo dostępu do treści danych osobowych Pani/Pana dotyczących – na podstawie art. 15 Rozporządzenia;
b. prawo do sprostowania danych osobowych Pani/Pana dotyczących – na podstawie art. 16 Rozporządzenia;
c. prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych Pani/Pana dotyczących – na podstawie art. 18 Rozporządzenia;
d. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych Pani/Pana dotyczących – na    podstawie art. 21 Rozporządzenia;
e. w przypadkach, w których przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych odbywa się na podstawie art. 6 ust.1 lit. a) lub art. 9 ust.2 lit. a) Rozporządzenia, to jest na podstawie zgody na przetwarzanie danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
7. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
8. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymagane dla wykonania umowy o zatrudnieniu. Jest Pani/Pan zobowiązana/y do ich podania a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości zawarcia umowy o pracę.
9. Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania.


 • admin
 • 07 lipca 2022

Klauzula informacyjna dla kandydata do pracy

Administrator

Administratorem Państwa danych przetwarzanych w ramach procesu rekrutacji jest Samodzielny Wojewódzki Publiczny Zespół Zakładów Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej w Radomiu ul. Krychnowicka 1, jako pracodawca.

Inspektor ochrony danych: Ryszard Bryś  tel. 48 3324562 ( wew. 562) e-mail: ochronadanych@szpitalpsychiatryczny.radom.pl

Cel i podstawy przetwarzania

Państwa dane osobowe w zakresie wskazanym w przepisach prawa pracy będąprzetwarzane w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), a w przypadku    zatrudnienia zgodnie z Kodeksem Pracy, natomiast inne dane, w tym dane do kontaktu, na podstawie zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), która może zostać odwołana w dowolnym czasie.

Samodzielny Wojewódzki Publiczny Zespół Zakładów Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej w Radomiu będzie przetwarzał Państwa dane osobowe, także w kolejnych naborach pracowników, jeżeli wyrażą Państwo na to zgodę (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), która może zostać odwołana w dowolnym czasie.

Jeżeli w dokumentach zawarte są dane, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO konieczna będzie Państwa zgoda na ich przetwarzanie (art. 9 ust. 2 lit. a RODO), która może zostać odwołana w dowolnym czasie.

Przepisy prawa pracy: art. 22 Kodeksu pracy oraz §1 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika.

Odbiorcy danych osobowych

Państwa dane osobowe nie będą przekazywane innym podmiotom.

Okres przechowywania danych

Państwa dane zgromadzone w obecnym procesie rekrutacyjnym będą przechowywane do zakończenia procesu rekrutacji.

W przypadku wyrażonej przez Państwa zgody na wykorzystywane danych osobowych dla celów przyszłych rekrutacji, Państwa dane będą wykorzystywane przez 9 miesięcy.

Prawa osób, których dane dotyczą

Mają Państwo prawo do:

1) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;

2) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;

3) prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;

4) prawo do usunięcia danych osobowych;

5) prawo do wniesienia skargi do Prezes UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 – 193 Warszawa)

Informacja o wymogu podania danych Podanie przez Państwa danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 Kodeksu pracy jest niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym. Podanie przez Państwa innych danych jest dobrowolne.


 • admin
 • 07 lipca 2022
Skip to content