WAŻNA INFORMACJA!

Korzystanie z naszego serwisu oznacza zgodę na przechowywanie na komputerze plików cookies.

Więcej informacji o plikach cookies znajdziesz pod TYM linkiem


logo Samodzielny Wojewódzki Publiczny
Zespół Zakładów Psychiatrycznej Opieki
Zdrowotnej im. dr Barbary Borzym
  Oddziały szpitalne
   
SWPZZPOZ im. dr Barbary Borzym

Aktualności

Informacje o szpitalu

Lecznictwo

Oddziały szpitalne

Strona główna 
Oddział Leczenia Alkoholowych Zespołów Abstynencyjnych 
Oddział Leczenia Zaburzeń Nerwicowych, Zaburzeń Osobowości i Odżywiania 
Oddział Psychosomatyczny 
Oddział Rehabilitacji Neurologicznej 
Oddział Terapii Uzależnienia od Alkoholu 
Oddziały Psychiatryczne Ogólne 
Pododdział Leczenia Zespołów Abstynencyjnych Po Środkach Psychoaktywnych 
Autyzm

Kontakt

Zamówienia Publiczne

Projekty współfinansowane ze środków Unii Europejskiej

MF EOG 2009-2014

INWESTYCJE

Ochrona Danych Osobowych

Konferencja Radomska Wiosna Psychiatryczna 2019

E-usługiSłowo:Licznik odwiedzin:
5275194


Administrator:

Hasło:Oddział Leczenia Zaburzeń Nerwicowych, Zaburzeń Osobowości i Odżywiania


Oddział Leczenia Zaburzeń Nerwicowych
Kierownik Oddziału: specjalista psychiatra lek. med. Izydor Wysocki.

Oddział Leczenia Zaburzeń Nerwicowych, Zaburzeń Osobowości i Odżywiania w Radomiu specjalizuje się w leczeniu osób, u których stwierdzono:

- zaburzenia nerwicowe, związane ze stresem i pod postacią somatyczną (F40-F48), takie jak m.in.:


• agorafobia,
• fobia społeczna,
• zaburzenie lękowe z napadami lęku,
• zaburzenie lękowe uogólnione,
• zaburzenie depresyjne i lękowe mieszane,
• zaburzenie obsesyjno-kompulsyjne (nerwica natręctw),
• zaburzenie stresowe pourazowe (m.in. po gwałcie, wypadku z ofiarami, ciężkim zranieniu),
• zaburzenia adaptacyjne (m.in. po śmierci osoby bliskiej, rozwodzie, utracie pracy, mobbingu),
• zaburzenie somatyzacyjne (m.in. różnorodne bóle mimo prawidłowych wyników badań),

- specyficzne zaburzenia osobowości (F60), takie jak m.in.:

• osobowość chwiejna emocjonalnie (typ borderline lub typ impulsywny),
• osobowość anankastyczna,
• osobowość lękliwa,
• osobowość zależna lub inne,

- zaburzenia osobowości mieszane i inne (F61),

- zaburzenia odżywiania (F50), takie jak m.in.:

• jadłowstręt psychiczny (wymagane BMI powyżej 14,5 kg/m2 i zdolność do samoobsługi),
• bulimia psychiczna

oraz opisane w Wytycznych opracowanych przez Ekspertów pod patronatem Polskiego Towarzystwa Badań nad Otyłością i innych ( z 2020r.), zaburzenia odżywiania należące do przyczyn nadwagi lub otyłości:
• zespół kompulsywnego jedzenia
• zespół nocnego jedzenia
• nałogowe jedzenie

W powyższych Wytycznych (opublikowanych w Nutrition, Obesity&Metabolic Surgery 2020;6,2:1-13) podano także kryteria diagnostyczne jedzenia pod wpływem emocji.
Leczenie w Oddziale jest bezpłatne - w ramach kontraktu z NFZ.
Przyjmujemy pacjentów w wieku od 18 do 65 lat, z całego kraju. Oddział jest całodobowy, posiada 25 łóżek szpitalnych.
W zależności od rozpoznania i nasilenia objawów chorobowych leczenie trwa od 8 do 12 tygodni, a w przypadku zaburzeń osobowości trwa 24 tygodnie.
Stosujemy psychoterapię grupową i indywidualną w zintegrowanym podejściu psychodynamicznym i poznawczo-behawioralnym. Psychoterapia grupowa i indywidualna są podstawowymi metodami leczenia w naszym Oddziale.

Psychoterapia grupowa

W psychoterapii grupowej terapeuta uruchamia procesy leczenia u wszystkich osób w grupie. Pacjent doświadcza akceptacji i wsparcia ze strony psychoterapeuty i grupy. Jest zachęcany do ujawniania tłumionych emocji. Odkrywa jak jego, często urazowe i lękowe doświadczenia życiowe, zwłaszcza w dzieciństwie i w wieku młodzieńczym, spowodowały zaburzenia przeżywania i zachowania. Odkrywa przyczyny wystąpienia lęku, depresji, natręctw, bezsenności, niskiej samooceny, wybuchów gniewu, impulsywności, samouszkodzeń, zmienności nastroju, nieśmiałości, bezradności, uporczywych dolegliwości somatycznych (mimo prawidłowych wyników badań) lub zaburzeń odżywiania. Zaczyna rozumieć uczucia i zachowanie innych osób. Uczy się rozwiązywania konfliktów. Poznaje swoje mocne i słabe strony. Psychoterapeuta kształtuje i wspiera ten proces odpowiednimi technikami terapeutycznymi. Mobilizuje do wypróbowywania w grupie i poza nią alternatywnych sposobów reagowania, myślenia i zachowania. Pacjent zachęcany jest do formułowania planów na przyszłość i ich omawiania w grupie. Zmiana sposobu myślenia, przeżywania emocji i zachowania powoduje pozytywne zmiany w osobowości oraz ustąpienie lub zmniejszenie nasilenia dolegliwości. Przynosi także poprawę relacji z rodziną i z innymi ludźmi. Pacjent zaczyna konstruktywnie rozwiązywać problemy i realizować plany życiowe.

Psychoterapia indywidualna

Psychoterapia indywidualna jest formą leczenia opierającą się na relacji terapeutycznej między terapeutą i pacjentem. Przy akceptującej postawie terapeuty ma on możliwość ujawniania i analizowania swoich emocji i konfliktów. Odreagowanie emocji przez pacjenta powoduje zmniejszenie u niego dokuczliwego wewnętrznego napięcia. Terapeuta zachęca do przyglądania się relacjom z matką, ojcem i innymi ważnymi osobami. Pobudza do analizowania dawnych i aktualnych przeżyć i wydarzeń oraz ich wpływu na wystąpienie przykrych objawów i problemów w funkcjonowaniu w życiu. Pacjent zaczyna dostrzegać także wpływ własnych postaw na ich utrzymywanie się. Oddziaływania terapeuty prowadzą do zmian przeżywania, postaw i zachowań, w wyniku czego u pacjenta dochodzi do korzystnych zmian w osobowości oraz ustąpienia lub zmniejszenia nasilenia dolegliwości. Poprawie ulega również funkcjonowanie w rodzinie, w szkole, w związku i w pracy. Pacjent lepiej radzi sobie w sytuacjach trudnych. Zaczyna z powodzeniem realizować swoje plany życiowe.

Inne formy leczenia stosowane w naszym Oddziale:

W programie grupowych zajęć terapeutycznych w Oddziale są także formy leczenia, które ułatwiają pacjentom wyrażanie emocji, mówienie o sobie, zrozumienie własnych problemów. Są to między innymi:

• psychodrama – to metoda terapii, w której członkowie grupy terapeutycznej biorą udział w odgrywaniu ról w scenach dotyczących ich własnych problemów lub problemów istotnych dla grupy. Daje to pacjentowi możliwość wyrażenia lęku, smutku i złości oraz ponownego przeżycia bolesnych wydarzeń ze swojego życia, ale tym razem w bezpiecznych warunkach. W efekcie pacjent uzyskuje większe zrozumienie siebie i innych oraz uczy się nowych zachowań i wprowadza korzystne zmiany w swoim życiu,

• psychorysunek - jest to metoda, w której za pomocą rysunków pacjent wyraża swoje uczucia i przekonania o własnej osobie, innych ludziach i świecie, które trudno byłoby mu wyrazić słowami. Tematy psychorysunku są opracowane przez psychoterapeutów. Należy podkreślić, że w tej metodzie nie są wymagane uzdolnienia do rysowania,

• społeczność terapeutyczna – Oddział zorganizowany jest na zasadach społeczności terapeutycznej, którą tworzą pacjenci i personel. Co tydzień na zebraniu społeczności wybierany jest samorząd pacjentów, który organizuje życie pacjentów w Oddziale. Odpowiada m.in. za prowadzenie gimnastyki porannej, zajęć rekreacyjnych, wieczorków tanecznych, wyjść do muzeów, kin i teatru. Pomaga też pacjentom w pokonywaniu różnych trudności oraz w rozwiązywaniu konfliktów między nimi. W sprawach trudnych lub nietypowych członkowie samorządu kontaktują się z personelem. Po tygodniu samorząd składa sprawozdanie ze swojej pracy oraz przygotowuje charakterystyki pacjentów,

• trening autogenny Schultza - jest metodą łączącą autosugestię z ćwiczeniami funkcji cielesnych i wegetatywnych, co doprowadza do zmniejszenia nasilenia lub nawet ustąpienia niektórych zaburzeń czynnościowych. Daje to pacjentowi doświadczenie kontroli nad tym co się z nim dzieje. Ponadto, początkowe ćwiczenia o charakterze relaksującym powodują u pacjenta redukcję napięcia i niepokoju,

• psychoedukacja – polega na przekazywaniu wiedzy o zależnościach psychicznego funkcjonowania człowieka w różnych warunkach społecznych. Pacjentom przekazywana jest wiedza na temat przyczyn zaburzeń nerwicowych i zaburzeń osobowości oraz zaburzeń odżywiania i sposobów ich leczenia. Ponadto przekazywana jest wiedza m.in. o prawidłowej komunikacji interpersonalnej, sposobach rozwiązywania konfliktów, asertywności i sposobach radzenia sobie w sytuacjach trudnych.

Farmakoterapia

Farmakoterapię stosujemy w razie wskazań m.in. przy dużym nasileniu objawów.

Leczenie zaburzeń odżywiania

W Oddziale stosowana jest także kompleksowa terapia zaburzeń odżywiania ( jadłowstrętu psychicznego, bulimii psychicznej, zespołu kompulsywnego jedzenia, zespołu nocnego jedzenia i innych):

psychoterapia indywidualna;
psychoterapia grupowa;
terapia behawioralna;
psychodrama;
psychorysunek;
trening autogenny Schultza;
edukacja na temat przyczyn, objawów, przebiegu i powikłań somatycznych oraz leczenia;
leczenie dietetyczne;
farmakoterapia;
społeczność terapeutyczna.

Uwaga: u pacjentów z jedzeniem pod wpływem emocji oraz takimi zaburzeniami odżywiania, jak zespół kompulsywnego jedzenia, zespół nocnego jedzenia i nałogowe jedzenie, z nadwagą lub otyłością, prowadzimy edukację dotyczącą zmiany nawyków żywieniowych i aktywności fizycznej. Ponadto, oprócz psychoterapii i farmakoterapii, stosujemy leczenie dietetyczne i stopniowo zwiększamy poziom aktywności fizycznej pacjentów. U osób z nałogowym jedzeniem oraz ze współwystępującymi np. zaburzeniami depresyjno - lękowymi lub zaburzeniami osobowości, przed skierowaniem do naszego Oddziału, wskazane jest najpierw leczenie w poradni (lub w oddziale) terapii uzależnień behawioralnych.

Postępowanie diagnostyczne po przyjęciu do Oddziału

Oprócz badania psychiatrycznego i badania psychologicznego oraz przeprowadzonego przez dietetyka wywiadu żywieniowego i badań antropometrycznych, wykonujemy badania laboratoryjne i inne badania diagnostyczne zgodnie z obowiązującymi standardami.
Korzystamy z konsultacji specjalisty chorób wewnętrznych, hipertensjologa, kardiologa, endokrynologa, gastroenterologa, ginekologa, ortopedy, neurologa, specjalisty rehabilitacji medycznej, okulisty i innych.

Kwalifikacja do leczenia w Oddziale Leczenia Zaburzeń Nerwicowych, Zaburzeń Osobowości i Odżywiania:

1/ Po uzyskaniu skierowania do Oddziału od lekarza psychiatry lub lekarza rodzinnego należy telefonicznie uzgodnić termin kwalifikacji do leczenia w Oddziale za pośrednictwem sekretariatu Oddziału tel: (48) 332-45-81.
2/ W czasie kwalifikacji lekarz psychiatra z Oddziału przeprowadza badanie psychiatryczne pacjenta oraz sprawdza jego motywację do leczenia. Pacjent informowany jest o z zasadach leczenia w Oddziale. Ustalane są także oczekiwania pacjenta wobec terapii.
3/ Pacjenci z zaburzeniami odżywiania, skierowani do naszego Oddziału, w czasie kwalifikacji podpisują kontrakt terapeutyczny dla osób z zaburzeniami odżywiania.

Przeciwwskazania do leczenia w Oddziale Leczenia Zaburzeń Nerwicowych, Zaburzeń Osobowości i Odżywiania:

- aktualnie występujące myśli samobójcze,
- organiczne zaburzenia psychiczne,
- zaburzenia psychotyczne,
- osobowość dyssocjalna i osobowość paranoiczna,
- otyłość II stopnia z powikłaniami o nasileniu umiarkowanym lub ciężkim,
- nie przyjmujemy także pacjentów kwalifikujących się do chirurgicznego leczenia otyłości tj. osób u których leczenie zachowawcze nie przyniosło oczekiwanych efektów, BMI wynosi 40 kg/m2 lub więcej oraz osób z BMI w przedziale 35-40 kg/m2 ze współistniejącymi powikłaniami otyłości o umiarkowanym lub ciężkim nasileniu,
- aktywne uzależnienie od alkoholu lub innych substancji psychoaktywnych,
- aktualny konflikt z prawem lub poważniejszy konflikt z prawem w przeszłości.

Uwaga: przyjęcie osoby ze współwystępującym uzależnieniem od alkoholu i/lub innych substancji psychoaktywnych możliwe jest po odbyciu leczenia odwykowego i pod warunkiem utrzymywania abstynencji.

Dane kontaktowe:
Oddział Leczenia Zaburzeń Nerwicowych, Zaburzeń Osobowości i Odżywiania
ul. Krychnowicka 1
26-607 Radom
e-mail: nerwice@szpitalpsychiatryczny.radom.pl
Kierownik Oddziału: tel: +48 (48) 332 45 81
Dyżurka pielęgniarek: tel: +48 (48) 332 46 29
Oddział znajduje się w strukturze:
Samodzielnego Wojewódzkiego Zespołu Zakładów Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej
w Radomiu - adres jak wyżej.
e-mail: szpital@szpitalpsychiatryczny.radom.pl
Autor: Szpital
 
 
:: home :: top