WAŻNA INFORMACJA!

Korzystanie z naszego serwisu oznacza zgodę na przechowywanie na komputerze plików cookies.

Więcej informacji o plikach cookies znajdziesz pod TYM linkiem


logo Samodzielny Wojewódzki Publiczny
Zespół Zakładów Psychiatrycznej Opieki
Zdrowotnej im. dr Barbary Borzym
  Lecznictwo
   
SWPZZPOZ im. dr Barbary Borzym

Aktualności

Informacje o szpitalu

Lecznictwo

Diagnostyka 
Lecznictwo 
Oddziały szpitalne 
Poradnie specjalistyczne 
Procedury przyjęcia 
Udostępnienie dokumentacji 
Zakład Opiekuńczo Leczniczy – Psychiatryczny 
Oddziały szpitalne

Autyzm

Kontakt

Zamówienia Publiczne

Projekty współfinansowane ze środków Unii Europejskiej

MF EOG 2009-2014

Polityka plików cookiesSłowo:Licznik odwiedzin:
1696882


Administrator:

Hasło:Udostępnienie dokumentacji


INSTRUKCJA UDOSTĘPNIANIA DOKUMENTACJI MEDYCZNEJ

Instrukcja ma na celu ustalenie jednolitych zasad udostępniania dokumentacji medycznej pacjentom, osobom upoważnionym, przedstawicielom ustawowym pacjenta oraz organom i podmiotom uprawnionym na podstawie obowiązujących przepisów prawa.

I. Zakres stosowania.

Instrukcja obowiązuje we wszystkich komórkach organizacyjnych Samodzielnego Wojewódzkiego Publicznego Zespołu Zakładów Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej im. dr Barbary Borzym w Radomiu, zwanego dalej SWPZZPOZ, udzielających świadczeń zdrowotnych.

II. Prowadzenie dokumentacji medycznej.

1. Dokumentację medyczną należy prowadzić zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania (Dz.U. 2015, poz. 2069).
2. Zakończoną historię choroby należy niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 3 dni po wypisaniu pacjenta, przekazywać do Działu Organizacji, Rozliczeń i Statystyki (parter pawilonu II psychiatrycznego).
3. Za prawidłowość prowadzonej dokumentacji odpowiedzialni są Ordynatorzy/Kierownicy komórek organizacyjnych SWPZZPOZ.

III. Dokumentacja medyczna jest udostępniana:

1) pacjentowi, którego ta dokumentacja dotyczy, przebywającemu w SWPZZPOZ, w przypadku wyrażenia przez niego takiej woli;
2) pacjentowi, którego ta dokumentacja dotyczy, za okazaniem dowodu tożsamości: np.: dowód osobisty, paszport;
3) przedstawicielowi ustawowemu pacjenta za okazaniem odpowiedniego dokumentu:
a) rodzicom, do chwili ukończenia przez dziecko 18 lat, za okazaniem swojego dowodu osobistego,
b) opiekunom ustanowionym przez sąd, za okazaniem stosownego orzeczenia (opieka nad małoletnim, opieka nad niepełnosprawnym lub ubezwłasnowolnionym, kurator itp.);
4) osobie upoważnionej przez pacjenta, posiadającej pisemne upoważnienie;
5) po śmierci pacjenta prawo wglądu w dokumentację medyczną ma osoba upoważniona przez pacjenta za życia w pisemnym oświadczeniu.

IV. Formy udostępniania dokumentacji medycznej.

Dokumentacja jest udostępniana:
1) do wglądu w siedzibie podmiotu udzielającego świadczenie zdrowotne w obecności lekarza prowadzącego lub upoważnionego przez Dyrektora pracownika Działu Organizacji, Rozliczeń i Statystyki (parter pawilonu II psychiatrycznego);
2) poprzez sporządzenie jej wyciągów, odpisów lub kopii;
3) poprzez wydanie oryginału za pokwitowaniem odbioru i z zastrzeżeniem zwrotu po wykorzystaniu, jeżeli uprawniony organ lub podmiot żąda udostępnienia oryginałów tej dokumentacji. W dokumentacji szpitala pozostawia się kserokopię oryginału.

V. Zasady udostępniania dokumentacji medycznej.

1) W celu uzyskania wyciągu, odpisu lub kopii dokumentacji medycznej pacjent, jego przedstawiciel ustawowy, lub osoba przez niego upoważniona, składa pisemny wniosek o wydanie dokumentacji medycznej.
2) W przypadku odbioru dokumentacji przez osobę upoważnioną, dodatkowo należy złożyć upoważnienie do wydania dokumentacji medycznej sporządzone w obecności pracownika upoważnionego do wydania kopii dokumentacji medycznej. W innym przypadku upoważnienie musi być zaopatrzone w notarialnie lub urzędowo poświadczony podpis upoważniającego.
3) Wnioski można składać od poniedziałku do piątku, w dni robocze:
- w Kancelarii SWPZZPOZ w godz. 8:00 – 14:00 lub przesłać na adres SWPZZPOZ (ul. Krychnowicka 1, 26 – 607 Radom).
4) Udostępnienie dokumentacji medycznej nastąpi w terminie do 7 dni roboczych, licząc od daty złożenia wniosku.
5) Odbiór kopii dokumentacji medycznej w godz.8:00 – 14:00 w dni robocze, od poniedziałku do piątku w Dziale Organizacji, Rozliczeń i Statystyki (parter pawilonu II psychiatrycznego).
6) Wydanie kopii dokumentacji medycznej musi być potwierdzone podpisem wydającego i odbierającego oraz datą wydania na złożonym wniosku, a wniosek dołączony do dokumentacji medycznej pacjenta.

VI. Udostępnianie dokumentacji na zewnątrz.

1) Udostępnianie przez pracowników dokumentacji medycznej pacjenta na zewnątrz SWPZZPOZ organom i podmiotom uprawnionym następuje na podstawie pisemnej akceptacji Dyrektora SWPZZPOZ lub jego Zastępców.
2) Dokumentacja medyczna udostępniana jest:
a) podmiotom udzielającym świadczeń zdrowotnych, jeżeli dokumentacja ta jest niezbędna do zapewnienia ciągłości świadczeń zdrowotnych;
b) organom władzy publicznej, Narodowemu Funduszowi Zdrowia, organom samorządu zawodów medycznych oraz konsultantom krajowym i wojewódzkim, w zakresie niezbędnym do wykonywania przez te podmioty ich zadań, w szczególności kontroli i nadzoru;
c) ministrowi właściwemu do spraw zdrowia, sądom, w tym sądom dyscyplinarnym, prokuraturom, lekarzom sądowym i rzecznikom odpowiedzialności zawodowej, w związku z prowadzonym postępowaniem;
d) uprawnionym na mocy odrębnych ustaw organom i instytucjom, jeżeli badanie zostało przeprowadzone na ich wniosek;
e) organom rentowym oraz zespołom do spraw orzekania o niepełnosprawności, w związku z prowadzonym przez nie postępowaniem;
f) podmiotom prowadzącym rejestry usług medycznych, w zakresie niezbędnym do prowadzenia rejestrów;
g) zakładom ubezpieczeń, za pisemną zgodą pacjenta;
h) lekarzowi, pielęgniarce lub położnej, w związku z prowadzeniem procedury oceniającej podmiot udzielający świadczeń zdrowotnych na podstawie przepisów o akredytacji w ochronie zdrowia, w zakresie niezbędnym do jej przeprowadzenia;
3) Udostępnienie dokumentacji medycznej następuje w trybie zapewniającym zachowanie poufności i ochrony danych osobowych, za pokwitowaniem odbioru i zastrzeżeniem zwrotu po wykorzystaniu, jeśli udostępnia się oryginał dokumentacji.
4) W razie wydania oryginałów dokumentacji medycznej należy pozostawić jej kopie, chyba, że zwłoka w jej wydaniu mogłaby narazić pacjenta na szkodę.

VII. Zasady odpłatności za udostępnianą dokumentację medyczną.

1) Za udostępnienie dokumentacji medycznej w formie wyciągów, odpisów lub kopii SWPZZPOZ pobiera opłatę. Podstawą wyliczenia kwoty odpłatności jest publikowana przez prezesa Głównego Urzędu Statystycznego wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w poprzednim kwartale.
2) Wysokość opłat wynosi:
a) za jedną stronę wyciągu lub odpisu dokumentacji medycznej - nie może przekraczać 0,002 przeciętnego wynagrodzenia w poprzednim kwartale i wynosi 7 PLN,
b) za jedną stronę kopii dokumentacji medycznej - nie może przekraczać 0,0002 przeciętnego wynagrodzenia jw. i wynosi 0,70 PLN,
c) za sporządzenie wyciągu, odpisu lub kopii dokumentacji medycznej na elektronicznym nośniku danych, jeżeli zakład prowadzi dokumentację medyczną w formie elektronicznej - nie może przekraczać 0,002 przeciętnego wynagrodzenia jw.

VIII. Przechowywanie dokumentacji medycznej.

1) SWPZZPOZ przechowuje dokumentację medyczną przez okres 20 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym dokonano w niej ostatniego wpisu, z wyjątkiem:
a) dokumentacji medycznej w przypadku zgonu pacjenta na skutek uszkodzenia ciała lub zatrucia,
która jest przechowywana przez 30 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpił zgon;
b) dokumentacji medycznej dotyczącej dzieci do ukończenia 2 roku życia, która jest przechowywana przez 22 lata;
c) zdjęć rentgenowskich przechowywanych poza dokumentacją medyczną pacjenta, które są przechowywane przez 10 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym wykonano zdjęcie;
d) skierowań na badania lub zleceń lekarza, które są przechowywane przez 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym udzielono świadczenia będącego przedmiotem skierowania lub zlecenia.
2) Po upływie okresu przechowywania dokumentacja medyczna jest niszczona w sposób uniemożliwiający identyfikację pacjenta, którego dotyczyła.
3) Pacjent, jego przedstawiciel ustawowy lub osoba upoważniona może zwrócić się z prośbą do Dyrektora Szpitala o wydanie oryginału historii choroby dopiero po upływie okresu przechowywania dokumentacji medycznej, lecz nie później niż do końca I kwartału roku następnego po tym okresie.

IX. Podstawa prawna

- Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej ( Dz. U.2011.112.654);
- Ustawa z dnia 19 sierpnia 1994r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz. U. 1994.111.535 z późn.zm.);
- Ustawa z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz. U.2009.52.417 z późn. zm.);
- Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. 2002.101.926 z późn. zm.);
- Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania (Dz.U. 2015, poz. 2069);
- Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 28 czerwca 2012 r. w sprawie sposobu stosowania i dokumentowania zastosowania przymusu bezpośredniego oraz dokonywania oceny zasadności jego zastosowania (Dz.U. 2012, poz. 740) .

Radom, dnia 2 stycznia 2016 roku.


Autor:
 
 
:: home :: top